މަޙްރަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެންދެވޭނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން: ޝައިޚް ޝާފިޢު

މަޙްރަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެންދެވޭނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން: ޝައިޚް ޝާފިޢު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

މަޙްރަމުންގެ ކިބައިގައި 5 ޝަރުޠެއް ހުންނަންޖެހެއެވެ. އެއީ:

.1 ފިރިހެނަކު ކަމުގައިވުން .2 މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން .3 ބާލިޣްވުން .4 ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން .5 ދާއިމީގޮތެއްގައި ކައިވެނި ޙަރާމް މީހަކަށްވުން.

(މިސާލަކަށް: ބައްޕަ ބޭބެ، ބޮޑުބޭބެ، ބަފައިބެ، ދޮންބައްޕަ، އެއްކިރުވުމުގެ ގޮތުން އަޚުން ފަދަ މީސްމީހުން)

އެކަމަކު ހާޖަތެއް ޖެހިގެންވާނަމަ، މަޙްރަމަކު ނެތް ޙާލަތެއްގައި، 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކާއިއެކު ދަތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ މަޙްރަމަކު ނެތި އަންހެނަކު ދަތުރުކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމަކަށް އަރައިގަނެވިދާނެ މަގު ބަންދުކުރުން ކަމުގައި ވާތީ އެފަދަ ނަހީތަކުގައި ޙާޖަތެއް ފެންމަތިވެއްޖެނަމަ ޙާޖަތަކަށްޓަކާ އެކަންކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

- ޝައިޚް ޝާފިޢު

Ibn al-Qayyim (may Allah have mercy on him) said: Whatever is prohibited so as to
bar the means may be permitted in the case of an overwhelming interest, just as
looking [i.e., a woman looking at a man] is permitted in the case of a marriage
proposal, giving testimony, and medical consultation. End quote from I'laam al-
Muwaqqi'een (2/161)

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް