ހިލޭ އަންހެނަކު ފިރިހެނަކަށް، ފިރިހެނަކު އަންހެނަކަށް ހެޔޮ ނަޞޭޙަތެއް ދޭން ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އަޑުއަހާނެ މީހަކު ހުންނަން ޖެހޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

ހިލޭ އަންހެނަކު ފިރިހެނަކަށް، ފިރިހެނަކު އަންހެނަކަށް ހެޔޮ ނަޞޭޙަތެއް ދޭން ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އަޑުއަހާނެ މީހަކު ހުންނަން ޖެހޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

"ހިލޭ ފިރިހެނަކަށް ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟"

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވީ:

"ހިލޭ އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކާ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ އަޑު އިވޭ ނުވަތަ (ދައްކާ ވާހަކަ) އެނގޭ ހިސާބުގައި މީހަކު ހުންނަން ވާނެ." ކަމަށެވެ.

ވީމާ ހެޔޮ ކަމެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ކަންކަން ވެސް އެކަން ކުރަން އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަން ޑރ. އިޔާޟްގެ މިޖަވާބުން އެނގިގެންދެއެވެ. ހެޔޮ ކަމެއް ނަމަވެސް ހެޔޮ ކަމަކަށް ވެގެންދާނީ އެއިރުންނެވެ. ނޫންނަމަ ހެޔޮ ކަމެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރެއިން ފާވެރިވުން އޮންނާނީ ވަރަށް ގާތުގައެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް