އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަނބިމީހާ ދެރަނުކުރަން އަނބިމީހާ މަރުވަންދެން ކަނު މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅުނު މީހެއްގެ ވާހަކަ- ވައްހާޖު ތަރިން

އަނބިމީހާ ދެރަނުކުރަން އަނބިމީހާ މަރުވަންދެން ކަނު މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅުނު މީހެއްގެ ވާހަކަ- ވައްހާޖު ތަރިން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

އެއް ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އޮންނަނީ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރި މީހަކީ ކީރިތި ޤްރްއާން އުނގަންނައިދޭ މީހާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަތިވެރިކަން ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މެދުނުކެނޑި 40 އަހަރު ވަންދެން ކީރިތި ޤްރްއާން އުނގަންނަވައި ދެއްވެވި ބޭކަލުން އެބަތިއްބެވިއެވެ.

ދެވަނަ ޙަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ އެންމެ މަތިވެރި މީހަކީ އެމީހާގެ އަނބިންނަށް އެންމެ ހެޔޮ މީހާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކިޔައިދެނީ އެ މަތިވެރިކަން ޙާޞިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އަނބިމީހާ މަރުވަންދެން ކަނު މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅުއްވި ބޭކަލެއްގެ ވާހަކައެވެ.

ކައިވެނި ކުރައްވައިގެން ނުހަނު އުފަލުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް އަނބިކަނބަލުންގެ ހަމުގައި ލައްތަކެއް ޖަހަން ފެށީއެވެ. އެކަން ފިރިކަލުންނަށް އަންގާކަށް އަނބި ކަނބަލުން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ފިރިކަލުންނާއި ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ އަބަދުހެން އުޅެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތަންތަން ފޮރުވޭތޯއެވެ.

މިކަން އެބޭކަލަކަށްވީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށެވެ. އަނބިކަނބަލުން އެކަމާއި އެވަރަށް ދެރަވެގެން އުޅޭތީއެވެ. އެދެރަވުމުން އަނބި ކަނބަލުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވިސްނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

އެއް ދުވަހަކު މެންދުރު ގެއަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ ކުއްލިއަކަށް ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން އަނބިކަނބަލުން ނިޔާވަންދެން އުޅުއްވީ ކަނު ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެންނަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ ހަމަ ކަނުވީ ކަމަށެވެ.

އަނބިކަނބަލުން ނިޔާވުމުން ލޮލަށް ފެންނަ މީހަކު ފަދައިން އުޅުއްވަން ފެށްޓެވުމުން އެންމެންނަށްވެސް ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމެކެވެ. މިއީ ކިހިނެއް މެދުވެރިވި ކަމެއްތޯ މީސްތަކުން ސުވާލުކުރަން ފެށުމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަނބިމިހާއަށް ހަމުގެ ބައްޔެއް ޖެހުނީއެވެ. އެކަން އަހަރެންނަށް އެނގިދާނެތީ އޭނާ އަބަދު އުޅެނީ ދެރަވެގެންނެވެ. އޭނާ ދެރަވާތަން ދެކެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުމީ އަބަދުވެސް އަނބި މީހާ ހިތްހަމަ ޖައްސއިދީފައި ބަހައްޓާށެވެ. އަހަރެން ކަނު މީހަކަށް ހެދުނީމާ އެބަލި އަހަރެންނަށް ފެނިދާނެތީ އެނާ ދެރައެއް ނުވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެހެންވެ ކަނު މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅުނީއެވެ."

ވިސްނައިލާށެވެ. މިހިރީ 2 ވަނަ ޙަދީޘްފުޅުގައިވާފަދަ އަނބިންނަށް އެންމެ ހެޔޮމީހަކަށްވުމަށް މާތް ބޭކަލުން އުފުއްލަވާފައިވާ ބޮޑެތި ތަކްލީފްތަކެވެ. އަހަރެމެންނަށް މިއަދު މިއުޅެވެނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އަނބިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތޭހެއްޔެވެ؟ ކުދިކުދި ކަންކަމާ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ދެމަފިރިން ވަރިވާއިރު ދަރިންނަށް މިދެވެނީ ކިހައިވަރެއްގެ ބޮޑު އަނިޔާއެއްކަމާއިމެދު ވިސްނައިލެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ އެންމެ މަތިވެރި މީހާއަށް ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަމުން މިދަނީ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާވެރިޔާއަށް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

މިއީ އިޞްލާޙްކުރަން ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެވެ.

‍- ވައްހާޖު ތަރިންގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
31%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް