އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދުޢާކޮށްފަ ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ދުޢާކުރި ބޭނުން ފުދި ނިމެނީ!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދުޢާކޮށްފަ ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ދުޢާކުރި ބޭނުން ފުދި ނިމެނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

އަހަރެންނަކީ އަމިއްލައަށް ކުޑަވަރެއްގެ "ކާރުޚާނާއެއް" ހިންގާ އަންހެނަކީމެވެ. މެންދުކުރުފަހު މަސައްކަތްފެށިތަނާ ކުއްލިއަކަށް މައިމެޝިން ހުއްޓުނީއެވެ. ބޭނުންވާ ޓެކްނީޝިއަން ފޮނުވައިދޭތޯ ކުންފުންޏަށް ގުޅުމުން ބުނީ ފޮނުވައިދެވޭނީ އެންމެ އަވަހަށްވެސް މާދަމާ (ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު) ކަމަށެވެ. 

ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވިއެވެ. އެދުވަހު ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ އޯޑަރުތައް ހުއްޓެވެ. ނުނިމިއްޖެނަމަ ބޮޑު މާލީ ގެއްލުމެއްވެސް ކުރިމަތިވާނެއެވެ. 

ބައެއް މުވައްޒިފުން އެއިރު ދިއައީ ޓެކްނީޝިއަނަކަށް ގުޅޭނެ ގޮތެއްވޭތޯ އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 

އަހަރެންނަކީ ކިތަންމެ ބޮޑު ކަމެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ނަމާދު ވަގުތުޖެހުމުން ނަމާދުކުރަން އަވަސްވެގަންނަ އަންހެނަކީމެވެ. އެހާސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުމުގެ ތެރޭގައިވެސް ޢަޞްރުވަގުތުވުމުން އަހަރެން އޮފީހަށް ވަދެ އެރީ ނަމާދަށެވެ. ނަމާދަށްފަހު ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް ތަކުރާރުކޮށް ﷲ ތަޢާލާއަށް ދުޢާކުރީމެވެ. އާދޭސް ދެންނެވީމެވެ. 

ނަތީޖާ އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ނަމާދުން ފައިގެން ކާރުޚާނާއަށް ނުކުތްއިރު ނުފޮނުވޭނެ ކަމަށް ކުންފުނިން އެބުނި އެންމެ ބޮޑު ޓެކްނިޝިއަން ހުރީ އަހަރެންގެ ކާރުޚާނާގައެވެ. 15 ވަރަކަށް މިނިޓުތެރޭގައި މެޝިން ރަނިންގ ކަންޑިޝަނަށް ގެނެސްފައި ނުކުމެގެން އެދިއައީއެވެ. އަގަކަށްވެސް ނެގީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މިންވަރެކެވެ. 

މިވާހަކަކޮޅު ނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ހިއްޞާކޮށްލަން ބޭނުންވީ އެންމެ ކަމަކުއެވެ. އެއީ މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަބައަކަށް ﷲ ތަޢާލާއަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރުމަށެވެ! ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އިތުބާރުކުރާނަމަ ހީވެސް ނުކުރެވޭފަދަ ގޮތްގޮތުން މިހާރުވެސް ރަޙްމަތް ލައްވަވާކަމުގެ ހެކި ދެއްކުމަށެވެ. 

ޢިލްމުވެރިން އެވިދާޅުވަނީ ހަމަތެދަށެވެ! އަހަރެމެންކުރާ ދުޢާ ވަގުތުން އައްސަވައިވޮޑިގެންވެއެވެ. ފެއިލްވެގެން މިއުޅެނީ ހަމަ އަހަރެމެންނެވެ. ކިޔަމަންތެރިވާންޖެހޭ މިންވަރާއި ގާތަކަށްވެސް އަހަރެމެންނަށް ކިޔަމަންތެރިނުވެވެނީއެވެ. 

މިއީ ވަރަށް ކުރު ވާހަކަކޮޅެކެވެ. ޢިބްރަތެއް ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުން މީހާއަށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ދެކެމެވެ. 

 

- ޛުލައިޚާ ޔަޢްޤޫބް ޚާން/ ކަރާޗީ ޕާކިސްތާން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
29%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް