އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތިމާގެ އަނބިމީހާ ގޭގެ އަޅަކަށް ހަދަން، އަދި އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާވެރިވާއިރު ދިފާޢުނުކޮށް ހުންނަން އޮތީ ޤުރްއާނުގެ ކޮން އާޔަތެއްގަ؟: މުފްތީ މެންކް

ތިމާގެ އަނބިމީހާ ގޭގެ އަޅަކަށް ހަދަން، އަދި އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާވެރިވާއިރު ދިފާޢުނުކޮށް ހުންނަން އޮތީ ޤުރްއާނުގެ ކޮން އާޔަތެއްގަ؟: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

މިވާހަކަ މިހެން ބުނީމާ ސުވާލުތައް އުފައްދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އެންމެންނަށް ގޮންޖަހައި ބުނަމެވެ. ގެއަށް ބޭރުން ގެނެވޭ ދަރިފުޅު އެއީ އަންހެންދަރިއަކާއި ކައިވެނިކޮސްގެން އައި ފިރިހެނަކުނަމަވެސް އަދި ފިރިހެން ދަރިއަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އައި އަންހެން ދަރިއަކުނަމަވެސް އެމީހުންކޮށްދޭ ކަންކަމަށް ތަޢްރީފްކުރާށެވެ! އެމީހުންނަށް އެހެޔޮކޮށްހިތާށެވެ! ޤިޔާމަތްދުވަހު އެބަސްތައް ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި ހެކިދޭނެއެވެ. އެކަމުން ތބާއަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވަވާނެތެވެ. 

ނަމަވެސް ގިނަފަހަރަށް ބޭރުންގެނެވޭ އަންހެން ދަރިފުޅާއިމެދު މިދެކެވެނީ އެއީ މުސާރަނުދީ މަސައްކަތްކުރަން ގެނެވުނު އަޅެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އިސްލާމް ދީނުގައި އެކަން އޮތްގޮތެއް ނޫނެވެ. ގެއަށް ވެއްދުމަށްފަހު އެއީ ހަމަ ޢާއިލާގެ އެހެންދަރިންފަދަ ދަރިއެކެވެ. ހެޔޮކޮށްހިތަންވާނީ އެއް މިންވަރަކަށެވެ. މަސައްކަތްކުރުވަންވާނީވެސް ހަމަ އެއް މިންވަރަކަށެވެ. 

ވިސްނައިލަންވީ ތިބާގެ ދަރިފުޅާއިމެދު އެހެން ގެއަކުން އެއީ އަޅެއްކަމަށް ހަދައިގެން ކަންކަން ކުރުވާނަމަ ތިބާއަށް ކުރާނެ އަސަރަށެވެ. ނުބައިބަސްތައް އެދަރިފުޅަށް ބުނާނަމަ ތިބާއަށް ކުރާނެ އަސަރަށެވެ. ހަމަ އެއަސަރު އެހެން މީހުންނަށްވެސް ކުރާނެ ކަމަށެވެ! 

ބޭރުން ގެނެވުނު ދަރިފުޅުވެސް ވަރުބަލިވާނެއެވެ. ބަލިވެސްވާނެއެވެ. އަދި ބަލަންޖެހޭ ދަރިންވެސް ތިބޭނެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު މީގެ އިދިކޮޅަށްވެސް އެބަ ޢަމަލުކުރެވެއެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހު މަިންބަފައިން އެބަ "ވަރިކުރެއެވެ. އެއީވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ގިނަފަހަރު ވަރިކުރަން ބަސްބުނިނަމަވެސް މައިންބަފައިން ބަފައިން ވަރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދުރުކޮށެއްވެސް ނުލެވޭނެއެވެ. ޖެހޭނީ ހެޔޮކޮށްހިތާށެވެ! 

ހަނދާންކުރާށެވެ! ތިބާގެ މައިންބަފައިން ތިބާއަށްޓަކައި އިޚްތިޔރުކުރެއްވެވީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އެއީ މުސްލިމުން ނޫން ނަމަވެސް އޮތީ ހެޔޮކޮށްހިތުމެވެ. 

ހަމައެއާއިއެކު ބައެއް ފިރިހެނުން އެމީހުންގެ މައިން ގޭތެރޭގައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިނަމަވެސް، މުޅިގޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދިނަމަވެސް، ﷲ ތަޢާލާ މީސްތަކުން އަމަލުކުރަން އަންގަވާފައިވާ އުޞޫލުތަކުން ބޭރުން ޢަމަލުކުރިނަމަވެސް އެއީ މަންމަ ކަމުގައިވީތީ އަޅާނުލައި އެބަހުރެއެވެ. ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ! އެކަމަށް އަޅައިނުލައި ހުންނަން އޮތީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ކޮން އާޔަތެއްގައިހެއްޔެވެ؟ 

މިފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ ޙައްލަކީވެސް އިންޞާފުވެރިވުމެވެ. އިންޞާފުން ކަންކަން ކުރުމެވެ. ކުށްކުރީ ކާކުކަން ބަލައި ޙައްޤުބަސްބުނުމެވެ. އަދި ޙައްޤުބަސްބުނުމުގައިވެސް އޯގާތެރިވުމެވެ. 

ޙައްޤުބަސްބުނާވަގުތު ރައްދުވާ މީހާ ރުޅިއަތުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ ހިނިތުންވާށެވެ. ހިނިތުންވެހުރެ އޯގާތެރިކަމާއިއެކު ބަސްބުނެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ! 

މިފަދަ ވާހަކަތައް އަބަދުހެން ދައްކަން މިޖެހެނީ މިފަދަ ތަހުޒީބީ ޒަމާނުގައި އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވާތީއެވެ. ގޭތެރޭގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުނުކުރެވޭތީއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޅަދަރިންތައް ނިކަމެތިވަމުންދާތީއެވެ. އެކަންކަން ޙައްލުނުކޮށް ގޭތެރޭގައިވެސް މުޖުތަމައުތަކުގައިވެސް ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ނުއޮންނާނެތީއެވެ!

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް