އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތުއްތު ފަރުޙީނުގެ ޙާލު ކުރިއަށްވުރެ މާ ސީރިއަސް! އާދޭސްކޮށް ސަލާންޖަހަނީ ތިއަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް!

ތުއްތު ފަރުޙީނުގެ ޙާލު ކުރިއަށްވުރެ މާ ސީރިއަސް! އާދޭސްކޮށް ސަލާންޖަހަނީ ތިއަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ހުރަސްތަކާއި އަދި މާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ތުއްތު މަރްޔަމް ފަރުހީނަށް ކުރަންޖެހޭ ފަރުވާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުކުރެވުމުން ޙާލަތު އަންނަނީ ގޯސަވަމުންނެވެ. އިތުރު ފަރުވާ ވަނީ ދޭންޖެހިފައެވެ.

ތުއްތު މަރްޔަމް ފަރުޙީނަށް ކުރަންޖެހޭ ފަރުވާ މިހާރުވެސް ކުރެވެނީ ހަމަތިއަބޭފުޅުންގެ ދިލަތި އެހީތެރިކަމުންނެވެ. މިހާލަތުގައި ވެސް އާދޭސްކޮށް ސަލާންޖަހަނީ ވެސް ހަމަ ތިއަ ބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށެވެ. 

އާދޭސް ކޮށްފައި ބުނަން އަޅުގަނޑުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެހީއެއް ވެދެއްވާ.

ދަރިއެއްގެ އާދޭސް މަންމައެއްގެ ހިތްދަތި އިޙްސާސް ތައް، އަޅުގަނޑުގެ ބަލި ދެކުދިން ގޮވައިގެން އުޅެންޖެހިފައި މިވަނީ އެކަމުވެސް މި މަންމަގެ ހިތްވަރަކީ ކުރިޔަށް ދިޔުން  އާދޭސްކޮށްފައި ބުނަން އެހީވެދެއްވާ! އާދޭސްކޮށްފައިބުނަން މިކަމުގައި އެހީ ވެދެއްވާ! އަދި ޕޯސްޓް ގިނަ ޕޭޖްތަކުގައި ޝެއަރކޮށްލަދެއްވާ އެއީވެސް މިކުއްޖާއަށް ލިބޭ އެހީއެއް! ޕްލީޒް އަޅުގަނޑުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެހީވެދެއްވާ! ޕްލީޒް އަޅުގަނޑުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެހީވެދެއްވާ.!

ދަރިއެއްގެ އާދޭސް މަންމައެއްގެ ހިތްދަތި އިހުސާސްތައް، އަޅުގަނޑުގެ ބަލި ދެކުދިން ގޮވައިގެން އުޅެންޖެހިފައި މިވަނީ އެކަމުވެސް މި މަންމަގެ ހިތްވަރަކީކުރިއަށް ދިޔުން ޕްލީޒް އެހީވެދީ އާދޭސްކޮށްފައި ބުނަން މިކަމުގަ އެހީ ވެދެއްވާ އަދި ޕޯސްޓް ގިނަ ޕޭޖްތަކުގައި ޝެއަރކޮށްލަދެއްވާ އެއީވެސް މިކުއްޖާއަށް ލިބޭ އެހީއެއް ޕްލީޒް އަޅުގަނޑުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެހީވެދެއްވާ. އާދޭސްކޮށްފަ ސަލާންޖަހާފައި ބުނަން މިކަމުގަ އެހީވެދެއްވާ!

އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅުގެ ހާލަކީ އެއީ މި މަންމަގެ އާދޭސް އަޑުއައްސަވާ މިކުއްޖާ އަޅާ ވޭން ހިތައްވާތަދު އަދި މިކުއްޖާގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކާ ކުރާ އުއްމީދު އަޑުއައްސަވާ އެހީވެދެއްވަމާތޯ. މިފަރުވާޔަކީ އުމުރުން 14 އަހަރުވަންދެން ކުރަންޖެހޭ ފަރުވާއެއް އެހެންވެ ކޮންމެ ދުވަހަކު އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ޖެހޭ، މަހަކު 1 ފަހަރު މާލެދާންޖެހޭ، ކޮންމެ އަހަރަކު 2 ފަހަރު އިންޑިއާއަށް ދާންޖެހޭ އަދި މިފަރުވާއަކީ ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރެވޭނެހާ ތަނަވަސްކަން ފަރުހީނުގެ ޢާއިލާގައި ނެތުމުން ސަލާން މިޖެހެނީ ފަރުހީނުގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ކުރާ އުއްމީދު އަޑުއިވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހިތްފަޅައިގެންދާވަރުވޭ. މިހާރުވެސް ފަރުހީން ދަނީ ވޭނާ ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. ފިޓުވެސްޖެހެނީ އެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު 9968215 ކުއްޖާ މަންމަގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު 7730000190827 ނަސްވާ އަބްދުލްމަޖީދު ކުއްޖާގެ މަންމަ ޕްލީޒް މިމައުސޫމް ކުއްޖާޔާ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ އަޑުއައްސަވާ އެހީވެދެއްވަމާތޯ ﷲ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކާވެސް މިކަމުގައި އެހީވެދެއްވާ ޕްލީޒް، ޕްލީޒް އަޅުގަނޑުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެހީވެދެއްވާ ޕްލީޒް އާދޭސް ކޮށްފައި ބުނަން އަޅުގަނޑުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެހީއެއް ވެދެއްވާ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުން:

https://miadhu.mv/article/read/61360

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


15%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް