އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ޚާއްޞައަގުތަކެއް!! ކެރެޓް ކިލޯއެއް 5 ރުފިޔާ، ފިޔާ ކިލޯއެއް 5 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާވާހަކަ ބުނީމާ ޙައިރާންނުވާނީ ކާކު؟

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ޚާއްޞައަގުތަކެއް!! ކެރެޓް ކިލޯއެއް 5 ރުފިޔާ، ފިޔާ ކިލޯއެއް 5 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާވާހަކަ ބުނީމާ ޙައިރާންނުވާނީ ކާކު؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

ރަމަޟާން މަހު ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީހައި ހެޔޮ އަގުގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިމަހުގެ 25 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު އުފަންވެލި ހުރިހާ ޝޮޕްތަކުންވެސް ކެރެޓާއި ފިޔާ ވިއްކާނީ ކިލޯއެއް އެންމެ 5 ރުފިޔާއަށެވެ!

މިޙަރަކާތުގެދަށުން މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ވަނީ 1.3 ކިލޯގެ ކުކުޅެއް އެންމެ 30 ރުފިޔާއަށް ވިއްކައިފައެވެ. އެއީ ކިލޯއެއް އެންމެ 23 ރުފިޔާއަށް ކުޑަ އަގެކެވެ. 

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ބުނީ މިފަދަ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ޖީބުތަކަށް ލުއިކޮށްދޭނެކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްމިކުރަނީ ވީހައި ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން! ވީމާ މިފަދަ ކިތަންމެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާނަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ!"

ކަސްޓަމަރުން އުފަންވެލި ޝޮޕްތައް ފާހަގަކުރަނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ތާޒާ ކާނާގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކޮށް އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކާ ފަރާތްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ތަފާތުބާވަތްތައް، ކުކުޅާއި ކުކުޅުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް، ގެރިމަސް، ކުކުޅުބިސް ފަދަ ތަކެތި އެންމެ ހެޔޮ އަގުތަކުގައި އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ގެންދަނީ ވިއްކަމުންކަންވެސް ފާހަގަކުރެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް