އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ގޮތް ނޭނގޭ ބޮޑު ބައްޔެއްގަ އުޅެންޖެހުނު މީހަކަށް ލެއްވެވި ބޮޑު ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ގޮތް ނޭނގޭ ބޮޑު ބައްޔެއްގަ އުޅެންޖެހުނު މީހަކަށް ލެއްވެވި ބޮޑު ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް މިދޭތެރެއަކުން ގޮތް ނުއެނގޭ ބައްޔެއް ޖެހުނެވެ. މޮޅަށް ކިޔަވައި ހުރިހާ ކަމެއް އެނގިގެން ޚިދުމަތުގައި ތިބި އެކި ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކީމެވެ. އެމީހުންގެ ފެންވަރުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ޚިދުމަތްވެސް ކުރިއެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާއަކީ ކިތަންމެ ބަރާބަރު މީހަކުނަމަވެސް މިގޮޅިއަކަށް ނުފެތެއެވެ. 

"ﷲ އަށް އީމާންވެގެންވާ މުއުމިނުއަޅާ އަބަދުވެސް އުޅެމުންދާނީ އުފާވެރި، ހިތްހަމަޖެހޭ އަރާމު ދިރިއުޅުމެއްގައެވެ. އޭނައަށް ނިޢުމަތެއްލިބޭހިނދު، އޭނާ އެކަމާ އުފާކޮށް ﷲ އަށް ޙަމްދުކޮށް، އެއިލާހަށް ޝުކުރުކުރަމުންދާނެއެވެ. އަދި މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވާހިނދުވެސް އުފާކޮށް ކެތްތެރިކަމުން ވާގިލިބިގަންނަމުންދާނެއެވެ. އެހެނީ ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ މުޞީބާތަކާއެކު ފާފަތަކެއްފޮހެވިގެންދާނެކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ." 

އަދި މިޙަދީޘްފުޅު އޮންނަކަމެއްވެސް ނުއެނގެއެވެ.  

"ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يَمْرَضُ مَرَضًا إِلاَّ قَضَى اللهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ  

"މުއުމިނު ފިރިހެނަކާއި މުއުމިނު އަންހެނަކަށް، އަދި މުސްލިމު ފިރިހެނަކާއި މުސްލިމު އަންހެނަކަށްވެސް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ބައްޔަކާއެކު އޭނާގެ ފާފާތަކެއް ﷲ ތަޢާލާ ފުއްސަވައެވެ".

ކޮންމެއަކަސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްގެން އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތްއިރު ރަޙްމަތްތެރިޔާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގައި އަޅުގަނޑު ބުނީމެވެ. "ރަޙްމަތތެރިޔާއެވެ! މިޙާލަތު ކުރިމަތިވުމުގައިވެސް ފޮރުވިފައިވާ ރަޙްމަތެއް އޮންނާނެއެވެ. ކެތްތެރިވެ ދުޢާކުރާށެވެ! ޝިފާ ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ-

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ރަޙްމަތްތެރިޔާއަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. އެހެންވެ ސުވާލުކުރިއެވެ. "މީހުން ބަލިވުމަކީވެސް ރަޙަމަތެއް ވިއްޔާ މިއޮތީ އެބޮޑު ރަޙްމަތް ލައްވަވާފަ! ތިއަބުނާ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ރަޙަމަތަކަށްވާނީ ޖަމާއަތްތެރިންގެ އަތްދަށުވުންތާ؟"

އެވާހަކަތަކަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެމެވެ. ދެން ރަޙްމަތްތެރިޔާ އާއި ބައްދަލުވީ އެއިގެ 4 މަސް ދުވަސްފަހުންނެވެ! ދިމާވާއިރަށް ސަލާމްކޮށްލާފައި ރަޙްމަތްތެރިޔާ އަމިއްލައަށް ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ. "އެއިރު ޖެހިގެން އުޅުނު ގޮތް ނޭނގޭ ބަލީގެ ކަންކަން މިހާރު މުޅިން ރަނގަޅުވެއްޖެ. އަދި އެކަމަށް ހަދަން ޖެހުނު ޓެސްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކެންސަރުހުރިކަން ވެސް މިވަނީ އެނގިފަ. ވަރަށް ކުޑްކޮށް ހުރިކަމަށްވަނީ. އެމީހުން ބުނަނީ ކީމޯ ދިނީމަ ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް! 

މިކަންކަން އެނގުނު ދުވަހު ޢަލީ މަތިން ވަރަށް ހަނދާންވި! ބަލިޙާލު ކުރިމަތިވުމުގަވެސް ރަޙްމަތެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނީމެއްނު؟ އަޞްލު އެބަލި ޖެހިގެން މިހުރިހާ ޓެސްޓްތައް ހަދަން ނުޖެހުނުނަމަ ކެންސަރު މާވަރުގަދަވާފަހުންކަންނޭނގެ އެނގޭނީ! އެހިސާބުން ފަރުވާގެ ބޭނުން އޮންނާނީ ކެނޑިފަ. އެހެންވީމާ އެބަލިބިކަން އެއީ ހަަމ ލެއްވެވި ވަރަށް ބޮޑު ރަޙްމަތެއް!" 

ލޮބުވެތިކިޔުންތެރިންނޭވެ! މި ކަމަކީ މިދިއަ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ހިނގައި ދިއަ ކަމެކެވެ. އަދި މިހާރުވެސް މިފަދަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް ދާނީ ހިނގަމުންނެވެ. އަޅުގަނޑު މިވާހަކަކޮޅު މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ހިއްޞާ ކޮށްލި ބޭނުމަކީ ކޮވިޑާއި އެހެންވެސް ބަލިތައް ފެތުރެމުންދާއިރު އެހައި ބޮޑަށް މާޔޫސްނުވުމަށް ބުނުމެވެ. 

"މުއުމިނު ފިރިހެނަކާއި މުއުމިނު އަންހެނަކަށް، އަދި މުސްލިމު ފިރިހެނަކާއި މުސްލިމު އަންހެނަކަށްވެސް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ބައްޔަކާއެކު އޭނާގެ ފާފާތަކެއް ﷲ ތަޢާލާ ފުއްސަވައެވެ". މިއީ ހަ ޙަދީޘްފުޅެވެ. އާޔަތުގައި، ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި އޮތީ ކޮންމެ ތަކްލީފަކާއެކު ރަޙްމަތެއްވާނެ ކަމަށެވެ! ޔަޤީންކުރަންވީ އެ ރަޙްމަތް މާމަތިވެރިވާނެކަމެވެ!

- މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް