އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސުވާލާ ޖަވާބު: ޤަޞްދުގަ ރޯދަ ދޫކުރި މީހަކަށް ޤަޞާ ކުރެވިދާނެތަ؟

ސުވާލާ ޖަވާބު: ޤަޞްދުގަ ރޯދަ ދޫކުރި މީހަކަށް ޤަޞާ ކުރެވިދާނެތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

ސުވާލު: ރޯދަ މަހު އަޅުގަނޑު ރޯދަ ހިފީ ހިތަށް އެރި ދުވަހުހަކުއެވެ. ނުހިފަން ހިތަށް އަރައިފިނަމަ ނުހިފަމެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެކަންކަމާއިމެދު ހިތާމަކުރަމެވެ. ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި ޤަޞްދުގައި ދޫކުރި ރޯދަތައް މިހާރު ޤަޟާކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: މިކަމުގައި އޮތީ ދެގޮތެކެވެ. ރޯދަ ދޫކުރީ ނަމާދުކޮށް ނުއުޅޭ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހަކު ހިފަންޖެހޭނެ ރޯދައެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. އޮތީ އަލުން އިސްލާމް ދީނަށް ވަދެ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމެވެ. ނަމާދުކޮށް ރޯދަވެސް ހިފައި އެހެންވެސް ފަރުޟުތައް އަދާކުރުމެވެ. 

ދެން އޮތީ ނަމާދުކުރަމުން ރޯދަ ދޫކުރެވުނު މީހާއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އޮތީ ދޫކުރެވުނު ރޯދަތައް ޤަޞާކުރުމެވެ. 

ޖަވާބު ދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް 

މިކަމުގައި ފާފައިގެ ބޮޑުކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން ޝައިޚް ޢާޞިމް އަލްޙަކީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ރޯދަ ދޫކޮށްލުން ހުއްދަ ޝަރުތެއް ނެތި ޤަޞްދުގައި މުޅި ދުވަހު ރޯދަ ނުހިފައި ހުންނަ މީހަކަށް އެ ރޯދަ ޤަޟާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ."

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް