އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދަރިންގެ ޞިއްޙަތަށް ސަމާލުވޭ! ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކާ ހަކުރުބަލިޖެހޭ ކުދިން ގނަވަމުން ދިއުމުގަ މައިންބަފައިންގެ އިހްމާލް ވަރަށް ބޮޑު!

ދަރިންގެ ޞިއްޙަތަށް ސަމާލުވޭ! ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކާ ހަކުރުބަލިޖެހޭ ކުދިން ގނަވަމުން ދިއުމުގަ މައިންބަފައިންގެ އިހްމާލް ވަރަށް ބޮޑު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ގޮތް ނުއެނގޭ ބަލިތައް ކުދިންނަށް ޖެހުން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި ހަކުރުބަލިޖެހޭ ކުދިންގެ އަދަދު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ދަނީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ގިނަވަމުންނެވެ. މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިންގެ ސަމާލުކަން ވަނީ އިތުރަށް ބޭނުންވެފައެވެ. ދަރިފުޅަށް މީރު ނަމަވެސް ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި ބާވަތްތައް ދިނުން މަދުކުރަން މިވަނީ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރަންޖެހިފައެވެ. 

ޖެލެޓީން އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ކެންޑީޒް އާއި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވަކިން ބޮޑެވެ. މިއީ މުސްލިމުން އިތުރަށް ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ޖެލެޓީންގެ ގިނަ ބާވަތްތައް އުފައްދާފައި ހުންނަނީ ޙަލާލް ތަކެތީގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންނަށް ޙަރާމް މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

ގިނަ ބެލެނިވެރިންނަކަށް މިކަންކަމެއް ނުވެސް ވިސްނެއެވެ. ދަރިފުޅު ރުއްސަން މިފަދަ ތަކެތި ގަނެދެނީއެވެ. ހުސްނުކޮށް ގޭގައި ބަހައްޓަނީއެވެ. ނަތީޖާއަކީ އެންމެ ތުއްތު އިރުންސުރެ ކުއްޖާއަސް ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ މާގިނައިން ހަކުރު ކާންދެވުމެވެ. ހަކުރަށް ކުއްޖާ ހޭނުމެވެ. އެންމެ ހިތާމަހުރި އެއް ކަމަކީ ކުދިންނަށް ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ލޮލުގެ ފެނުމަށް އުނިކަން އަންނަން ފަށާކަމެވެ. ރަނގަޅަށް ތަހްލީލް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ މިފަދަ ގިނަ މައްސަލަތައް ގުޅިފައިވަނީ ހަކުރު އިތުރުވުމާއިކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ. 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން މިހާރު ތިބެނީ އާދައާއި ޚިލާފަށް ފަލަކޮށްކަން އެންމެންނަށްވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ކުދިންގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަ ކުދިން ފަލަކޮށް ތިބޭ ސަބަބަކީވެސް ހަމަހަކުރެވެ. ކެވޭ ހަކުރުތައް ހަށިގަނޑުން ނައްތައިލެވޭ ވަރަށް ކަސްރަތު ނުކުރެވުމެވެ. 

މީގެ މާނައަކީ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޖެހޭ ކޮންމެ ބައްޔެއްގެ ސަބަބަކީ ހަކުރުކަމަށް ބުނުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބުނަން ބޭނުންވަނީ ހަކުރުގެ ސަބަބުން މިފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރުވާކަމެވެ. ހަކުރުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމެވެ. ނަޞޭޙަތަކީވެސް އިލްތިމާސަކީވެސް ދަރިންދެކެވާ ލޯބިން ދަރިންނަށް ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހެން މަގުފަހިކުރުން ހުއްޓައިލާށެވެ! އަދި ހަމަ ބޮޑެތި މީހުން ވެސް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ! 

މީގެ ހަމަ މަދު އަހަރުކޮޅެއް ކުރިއަށް ބަލައިފިނަމަ ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ޢާންމު ބަލިތައް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން މަދެވެ. ހަކުރު ބައްޔާއި ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ކިޑްނީ ފޭލްވުމާއި މިފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ކުދިންނަށް ޖެހުން މިހައި ގިނަ މިވީ ވަރަށް ފަހުންނެވެ. މިފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހުން މިހައި ގިނަވެފައި މިވަނީ އިންސާނިއްޔަތުގެ ދުޝްމިނުން އެމީހުންގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުން ގެންދާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ދަރިންނަށް ހަކުރު ކާންދިނުން ޖަހަމުންގެންދާ މަޅިތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ހަކުރަ ހުރިހާ އިންސާނުންގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމިނެވެ. ވަކި އުމުރެއް ނެތިއެވެ. ގިނަ އަދަދަކަށް ހަކުރު އަޅާފައި ހުންނަ ޗޮކްލެޓާއި ކެންޑީޒް އާއި މިނޫންވެސް ތަފާތު ބާވަތްތައް އުފައްދައި މިހާރު ބާޒާރަށް ނެރެމުން ދަނީ ކުޑަކުދިން އިންތިހާއަށް ޝައުޤުވެރިވާނެ ގޮތްގޮތަށް ބަންދުކޮށްގެންނެވެ. ކުޅޭ އެއްޗެތީގެ ގޮތުގައެވެ. ކުޑަކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ ފަދަ "ކެރެކްޓަރ"ތައް ވެސް ހަދައިގެންނެވެ. ކުޑަކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ކުލަތަކުން ފުރާލާފައިވާ ޕެކިންގތަކުގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
61%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް