އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސަރުކާރުން އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު މާހެޔޮވެފަ ފުރިހަމަވާނެ!: ރައީސް ޞާލިޙް

ސަރުކާރުން އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު މާހެޔޮވެފަ ފުރިހަމަވާނެ!: ރައީސް ޞާލިޙް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

މި ސަރުކާރުން އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު މާބޮޑުތަން ހެޔޮވާނެ ކަމަށާއި މާފުރިހަމަވާނެ ކަމަށާއި ޙަވާލުކުރާނީ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމައި ތަޅުދަނޑި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ރައީސް ޞާލިޙް މިއަދު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން އެޅި ފްލެޓްތައް މިސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާނީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑުތަން އަގުހެޔޮކޮށް، ފްލެޓަކަށް ޖެހޭ އަގުން އެންމެ ކުޑަކޮށް ދޫކުރެވޭނެ އަގަށް ކަމަށެވެ. އަދި 25 އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ. 

"އެފްލެޓްތަކުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ ހެޔޮކުރާނަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަސް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކްލީފްތަކެއް ޖެހޭނެ." ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް