އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢީދުގެ އުފާ ޙާޞިލުކުރަމުންދާއިރު ކޮންމެހެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން: ޝައިޚް މަންޞޫރު

ޢީދުގެ އުފާ ޙާޞިލުކުރަމުންދާއިރު ކޮންމެހެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން: ޝައިޚް މަންޞޫރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

މިއީ ޢީދުގެ އުފާ ޙާޞިލުކުރަމުންދާއިރު ކޮންމެހެންވެސް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރު ވިދާޅުވެފައިވާ ވަރަށް އަގުހުރި ނަބޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެކެވެ. 

"ޢީދުގައި އުފާ ކުރާށެވެ! ނަމަވެސް ކުރެވިފައިވާ ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލު ނުވާނެ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭށެވެ! 

ޢީދުގައި ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ކުޑަކުދިން އެއްވެ ލަވައެއް ކިޔައިލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ސްޓޭޖް ޝޯތައް ބާއްވައި ދެޖިންސުން މަސްހުނިވެ އުޅުމާއި ފާހިޝް އަމަލަކަށް ހިތް އެނބުރިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ. 

ކޯޑިކެނޑުން ފަދަ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރެއްގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ނަމާދު ވަގުތައް ޖެހުމުން ނަމާދުކުރަންވާނެއެވެ. ނަމާދު އަޅައިގެން ތިބެ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމެއް ނެތެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަންތަނަށް ދާންވާނީވެސް ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނީ ވެސް ނަމާދު ކުރެވޭ ފަދަ ހެދުމެއްގައި ތިބެގެންނެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި ހެދުން އެޅުމަށް އޮތް މިންގަނޑަކީ އެއީއެވެ."

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
66%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް