އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: ޤުރްއާން ދުވަހަކު އަޑުނާހާ، ކޮންއެއްޗެއްކަން ނުދަންނަ މީހުން އަޑުއެހުމަށްފަހު ތަޢްރީފް ކުރެވޭކަން: ޤުރްއާނުގެ މުޢްޖިޒާތެއް

ވީޑިއޯ: ޤުރްއާން ދުވަހަކު އަޑުނާހާ، ކޮންއެއްޗެއްކަން ނުދަންނަ މީހުން އަޑުއެހުމަށްފަހު ތަޢްރީފް ކުރެވޭކަން: ޤުރްއާނުގެ މުޢްޖިޒާތެއް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއާ ބައްލަވައި އަޑުއައްސަވާށެވެ! ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ ކޮންމެ އެއްޗެއްކަން ނުވެސް ދަންނަ، ދުވަހަކު އަޑުވެސް ނާހާ މީހުން އަޑުއެހުމަށްފަހު އެބުނަނީ ތަޢްރީފްގެ ބަސްތަކެވެ. އަޑުއިވުމުން އެހެން ދުނިޔެއަކަށް ދެވޭ ކަމަށް އިޙްޞާޞް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. 

ހަމަ އެންމެ 2 ސުވާލެއް!: ޤުރްއާން އަޑު އިވުމުން އެފަދަ އިޙްޞާޞް ކުރެވޭތަ؟ ކުރެވޭނަމަ ސަމާލުކަންދީ ޢަމަލު ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟ 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ: 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް