އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކިޑްނީ ފޭލްވެއްޖެ ނަމަ މުޅި ޞިއްހަތު ފޭލްވޭ!- ކިޑްނީ ދުޅަހެޔޮކޮށްދޭ ކާނގެ ދިހަ ބާވަތް-

ކިޑްނީ ފޭލްވެއްޖެ ނަމަ މުޅި ޞިއްހަތު ފޭލްވޭ!- ކިޑްނީ ދުޅަހެޔޮކޮށްދޭ ކާނގެ ދިހަ ބާވަތް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

ދުނިޔޭގެ ނިޞްބަތުން ބެލިނަމަވެސް އެންމެ ޢާންމު އެއް ބައްޔަކީ ކިޑްނީގެ ބަލިތަކެވެ. އެވެރެޖްކޮށް ބަލައިފިނަމަ މިހާރު ކޮންމެ 100 އަކުން 15 މީހުންނަކީ ކިޑްނީގެ ކޮންމެވެސް ބައްޔެއް ހުންނަ މީހުންނެވެ. ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ޢަދަދު އިތުރުކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކިޑްނީއަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ގުނަވަނެވެ. ކިޑްނީގެ ދުޅަހެޔޮކަން ގެއްލި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ފޭލްވާނަމަ މީހާއަށް ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކިޑްނީއަށް ދުޅަހެޔޮކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވީ ހަމައެކަނި ބަލިވުމަކުން ނޫނެވެ. އަބަދުވެސް އެވެ. 

މި 10 ބާވަތަކީ ކިޑްނީއަށް ދުޅަހެޔޮކަން ގެނެސްދޭ ބާވަތްތައް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. ވީމާ ކެއުމުގައި އެމީހަކަށް ލިބޭ މިންވަރަކުން މިބާވަތްތައް އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ! އަދި ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރުކުރަން އޮލިވް އޮއިލް ބޭނުންކުރަން ސަމާލުކަންދޭށެވެ! 

1 ރަތް މޭބިސްކަދުރު، 2 ލޮނުމިދު، 3 ޒައިތޫނި 4 ކޯލީފްލާވަރ، 5 ކެބެޖް، 6 ބެލް ޕެޕަރ، 7 މެކަޑެމިއާ ނަޓްސް، 8 ކްރޭންބެރީ، 9 އަލަނާސި، 10 ރަނގަޅަށް ހަންނޮޅައި ސާފުކޮށްފަ ހުންނަ ކުކުޅު މަސް

- ފަޒީގެ ތަޖުރިބާއިން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


17%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
51%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު