އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއަދު ދުނިޔޭގަ މިތިބަ މުސްލިމުންނަށްވެސް ސުވަރުގޭގަ ރަސޫލް ޞޢވ, އާއި އެންމެ އަރިއަހުގަ ވެވޭނެ- ހިތްވަރުކޮށްލާ!

މިއަދު ދުނިޔޭގަ މިތިބަ މުސްލިމުންނަށްވެސް ސުވަރުގޭގަ ރަސޫލް ޞޢވ, އާއި އެންމެ އަރިއަހުގަ ވެވޭނެ- ހިތްވަރުކޮށްލާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ އެއްކަމަކީ ސުވަރުގޭގައި ރަސޫލް ﷺ އާއި އެންމެ އަރިއަހުގައިވުމެވެ. މިއީ ހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ޙާޞިލުކުރެވެން އޮތް ކަމެކެވެ. 

ޙަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ ސަޖިދަކުރުން ގިނަކުރުމަށެވެ. 

ވީމާ މިކަމުން އެނގޭކަމަކީ ސުވަރުގޭގައި ރަސޫލް ﷺ އާއި އެންމެ އަރިއަހުގައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުން އޮތީ އެމީހެއްގެ އަތްމަތީގައިކަމެވެ. އެހެނީ ސަޖިދަކުރުން ގިނަކުރެވޭނީ ސުންނަތް ނަމާދުތައް ގިނަކޮށްގެންނެވެ. އެއީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

އިތުރު ޙަދީޘްފުޅެއްގައިވަނީ ސުވަރުގޭގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސްވާނީ އެމީހަކުދެކެ އެންމެ ލޯބިވާ މީހަކާއިއެކުގައި ކަމެވެ. ރަސޫލް ﷺ ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާ މީހާ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރުން ގިނަކުރާނެއެވެ. އެއިރުން އޮންނާނީ ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން ގިނަކުރެވިފައެވެ. 

އަހަރެމެންނާއި ރަސޫލް ﷺ ބައްދަލުނުވުމަކީ ސުވަރުގޭގައި އެންމެ އަރިއަހުގައި ނުވެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ޞަހާބީންނަށް އޮތް ފުރުޞަތެއް ނޫނެވެ. މިއަދު ދުނިޔޭގައި މިތިބަ މުސްލިމުންނަށާއި އުފަންވާނެ މުސްލިމުންނަށްވެސް ލިބެން އޮތް ފުރުޞަތެކެވެ. ފުރުޞަތު ހޯދުން އޮތީ އެމީހެއްގެ އަތްމަތީގައެވެ. އެމީހާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައެވެ. އެމީހަކު އެކަމަށް އެދިގެން ހިތްވަރުކުރުމުންނެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
6%
އޯކޭ
18%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް