އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުޞީބާތާ ހިތްދަތިކަމުގެ ވަގުތުގަ ޝައިޠޯނާ ބަލިކޮށްލައި ކުރިހޯދަން އެންމެ ފަސޭހަވާނެ މަގު-

މުޞީބާތާ ހިތްދަތިކަމުގެ ވަގުތުގަ ޝައިޠޯނާ ބަލިކޮށްލައި ކުރިހޯދަން އެންމެ ފަސޭހަވާނެ މަގު-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ކޮންމެ މީހަކަށް ނަމަވެސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ހިތްދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ އެމީހަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނީ ރޫޙާނީ ބާރެވެ! ރޫޙާނީ ބާރު ވަރުގަދަވި ވަރަކަށް ނަފްސާނީ ބާރު ދާނީ ވަރުގަދަވަމުންނެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ދެކަންތަކެވެ. 

އެހެންކަމުން މުޞީބާތުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަޅުކަން ކުރުމާއި ގާތްވިއަ ނުދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ޝައިޠޯނާ ކުރާނެއެވެ. އެއީ ރޫހާނީ ގޮތުން ތިބާ ބަލިކަށި ކުރުމަށެވެ. ޝައިޠާނާއަށް ތިބާގެ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެވޭނީ ރޫހާނީ ބާރު ކުޑަކުރެވުނު ވަރަކުން ކަމުގައިވާތީއެވެ. 

މުޞީބާތުގެ ވަގުތަކީ ޝައިޠާނާގެ ބާރުގެދަށަށް މީހާ ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެންމެ ވަރުގަދައަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ވަގުތެވެ. ވީމާ އެވަގުތަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވާންވާނެއެވެ! ތައްޔާރުވުމަށްފަހު ހަމަލާތައް ދިނުން ފަށައިގަންނާށެވެ! ޙަމަލާއަކީ އަޅުކަންކުރުން ކުރުން ގިނަކުރުމާއި ދުޢާކުރުން ގިނަކުރުމެވެ. އެއިރުން ޝައިޠާނާއަށް ޖެހޭނީ ބަލިކަށިވެ މާޔޫސްވެގެން ދުރަށްދާށެވެ! 

މުޞީބާތަކީ ހަޔާތުގައި އަބަދުވެސް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެކެވެ. މުޞީބާތެއް ނެތް ނަމަ ޙަޔާތުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއްވެސް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނީ މުޞީބާތުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ މީހާއަށް ވުމެވެ. 

އަޅުކަން ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ނުޖެހޭނެ ދުވަހެއް ނުދާނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސަމާލކުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީއެވެ. އެހެން ކަމާއިއެކުގައިވެސް މުޞީބާތުގެ ވަގުތުތަކުގައި، ހިތްދަތިކަމުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަޅުކަންކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! 

އެކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ދެ ފައިދާއެއް ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ ފައިދާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ އާއި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ ކުރިމަތިވެފައިވާ މުޞީބާތުން ވީހައި އަވަހަކަށް ސަލާމަތްވެވުމަށް ކުރެވޭ އުންމީދު އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ މުޞީބާތުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަޅުކަން ކުރުމުން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުންވެސް ތިމާއަށް ވަރުގަދަކަން ލިބެމުން އަންނަ ކަމެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް