އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސުރުޚީ ލިޔެފިއްޔާ ކޯފާވާނެ! މިވަރުކުރާއިރުވެސް މުސްލިމުންގެ ނަމުގަ ހަމަ ބަލަން ތިބެންވީތޯ؟

ސުރުޚީ ލިޔެފިއްޔާ ކޯފާވާނެ! މިވަރުކުރާއިރުވެސް މުސްލިމުންގެ ނަމުގަ ހަމަ ބަލަން ތިބެންވީތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

މިލާދީނިއްޔަތުކަން ހުއްޓުވަން ތެދުވަމާ!

ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން މިފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރިންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ކުފުރާއި ޝިރުކާއި އިލްޙާދުގެ ފިކުރުތައް ވެއްދުމަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރެވެމުންދާމަސައްކަތްތައް! 

މިއީ ދުރާލައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރާވައިގެން ހިންގާ ކަންތައްތަކެއް ކަމާއިމެދަކު ޝައްކެއްނެތް!

- ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ޢަލީ

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
29%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް