އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ނެތީ ރައްޔިތުން ބިކަކޮށްފަ ވެރިން އުދުހޭތީ! ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ވައްކަންކުރާތީ!

މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ނެތީ ރައްޔިތުން ބިކަކޮށްފަ ވެރިން އުދުހޭތީ! ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ވައްކަންކުރާތީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

މުސްލިމުން އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރައިގެން އައީ އެންމެ ފަޤީރު ޙާލުގައި ތިބި ދުވަސްވަރުއެވެ. އެއީ އެދުވަސްވަރު ތިބި މުސްލިމުން ތަނަވަސްކަން ބޭނުންވެގެން އިސްލާމް ދީނާއި ދުރަށް ނުޖެހޭތީއެވެ. ދުނިޔެއަކީ ވަގުތީ މަންޒިލެއް ކަމަށް އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބީތީއެވެ. ދުނިޔެއަށްވުރެ އާޚިރަތް ބޭނުންވެގެން ތިބީތީއެވެ.

މިއަދުވެސް މިތިބީ ހަމަ މުސްލިމުންނެވެ. މައްސަލަ ބަދަލުވާ ސަބަބުތައް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއިރު އެއްވެސް މީހަކު ދަތިޙާލުގައި އުޅެން ޖެހުމުން ކަންބޮޑު ނުވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ބައިތުލްމާލުގައި ތަނަވަސްކަން ހުރިނަމަ އެމީހުންނަށްވެސް ވެރިންނާއި އެއްވަރަށް ލިބޭނެކަން އެނގޭތީއެވެ. ދަތިހާލުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވަނީ ބައިތުލްމާލުގައި ތަނަވަސްކަން ނެތުމުންކަން ޔަޤީން ކުރެވޭތީއެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު އެކަން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ބައިތުލްމާލުގައި ތަނަވަސްކަން އެބަހުއްޓެވެ. ވެރިން ދިރިއުޅެނީ ނުހަނު ބޮޑު ތަނަވަސް ކަމުގައެވެ. ފަޤީރު ހާލުގައި ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށެވެ. ވީމާ މުސްލިމުންގެ ޙާލަތު ބަދަލުކޮށް އިސްލާމީ އުންމަތަށް ކުރިއެރުން ހޯދަން ބޭނުންނަމަ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން މިކަންކަމަށް ވިސްނައި އިކްލާޞްތެރިވާން އެބަ ޖެހެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމަށް ބަލައިފިނަމަ އެންމެ ބޮޑު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބިފައި ވަނީ މުސްލިމް ޤައުމުތަކަށެވެ. ޤުދްރަތީ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވަނީ މުސްލިމް ޤައުމުތަކަށެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް މުސްލިމުންނަކީ އަތްމަތި ތަނަވަސް މުއްސަނދިން ކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ.

އެކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން އެގެންދަނީ ނަގަމުންނެވެ. އެމީހުންގެ ތަނަވަސްކަމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތިކުރަން އެގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މުސްލިމުން، އެމީހުންގެ ދީނުން ބޭރުކުރަން އެގެންދަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް