އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްލާމް ދީނުގަ މެދުމިން ނޫން ޙުކުމެއް ނެތް- ހުރިހާ ޙުކުމްތައްވެސް ހުރީ އެންމެ ބަރާބަރު މިނުގަ-

އިސްލާމް ދީނުގަ މެދުމިން ނޫން ޙުކުމެއް ނެތް- ހުރިހާ ޙުކުމްތައްވެސް ހުރީ އެންމެ ބަރާބަރު މިނުގަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

އިސްލާމް ދީނުގައި ހުރި ޙުކުމްތަކާއިމެދު ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވެއެވެ. އެއީ މާހަރުކަށި ކަންކަން ކަމަށް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެކަމުގެ ހެއްކަކީ ޝަރީޢަތް ކުރުމަކާ ނުލައި އަންނަ ރުޅީގަ ބަޑިޖަހާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މީހުން މެރުމުން އެމީހުން ކަންބޮޑެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނުގައިވާމަގުން ޤިޞާޞް ހިފައި މަރަންޖެހޭ މީހުން މެރުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެއެވެ. އެވަނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ 

ﷲ ތަޢާލާއީ "ރަޙްމާންވަންތަ، ރަޙީމްވަންތަ" ރަސްކަލާނގެއެވެ. މީސްތަކުންނަށް އޯގާތެރިވެވޮޑިގަތުމުގަ އެންމެ މަތިވެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ވީއިރު ﷲ ތަޢާލާ އެއްވެސް މަޚްލޫޤަކަށް އަނިޔާވެރިވެޑިގަންނަވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފާފައެވެ. 

ﷲ ތަޢާލާ ބާވައިލެއްވެވި ކޮންމެ ޙުކުމްފުޅެއްވެސް ބާވައިލައްވަވާފައިވަނީ މީސްތަކުންނަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައެވެ. މީސްތަކުންގެ ސަލާމަތާއި އުފާވެރިކަމަށްޓަކައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ބާވައިލެއްވެވި އެއްވެސް ޙުކުމްފުޅަކަށްވުރެ ރަނގަޅު ނުވަތަ ފައިދާކުރާނެ ޙުކުމެއް ﷲ ތަޢާލާ އުފެއްދެވި އިންސާނުންނަށް ނެރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން 

"އިސްލާމް ދީނުގެ ހުރިހާ ޙުކުމަކީ ވެސް ރަހުމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ މެދުމިން ޙުކުމްތަކެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާމެންގެ ސެކިޔުލާރ ލާދީނީ ވިސްނުން މީސްތްކުންގެ ބޮލަށް ވެއްދުމަށް ތިމާމެން ބޭނުންވަނީ ދީނުގެ މެދުމިނޭ ބުނާ މީހުންނަށް ބުނެލަންއޮތީ، ދަންނައެ،  

މެދުމިން ދީން ކުރަން ނުއުޅޭށެވެ! ދީނުގެ ކަންކަން ނުއެނގިހުރެ ދީނުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ! އަދި މިދީނުގެ ދުޝްމިނުން މިދީނަށް ގެންނަން އުޅޭ އުނި އިތުރުން މިދީން ދިފާޢުކުރާނެ ފަހުލަވާނުން ހުރިހާ މަކާނަކާއި ޒަމާނެއްގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވަވާނެއެވެ!"

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް