އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މީރާ އާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިި

މީރާ އާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލް.އާރ.އޭ) އާ ދެމެދު މިއަދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން މީރާ އާއި އެލް.އާރް.އޭ އާ ދެމެދު މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން ސަރވިސް ޗާޖު ނަގާ ފަރާތްތަކުން އެލް.އާރް.އޭ އަށާއި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ދެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ދެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި މީރާއަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން، އެލް.އާރ.އޭ އަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާތައް މީރާއިން ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފަވެއެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސަރވިސް ޗާގު ނަގާ ފަރާތްތަތަކުން ސަރވިސް ޗާޖާ ގުޅޭ މައުލޫމަތު ހުށަހެޅުމަށް ހާއްސަ އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް މީރާއިން އުފައްދައި، މި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަންނަ މައުލޫމާތު އެލް.އާރ.އޭ އާ ހިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވެސް ހަމަޖައްސައިފައިވާކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި މީރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލްއެވެ. އަދި އެލް.އާރ.އޭގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު