އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރެޑްސީ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑް މެންބަރަކަށް ރައީސް ޑރ. ވަހީދު ހަމަޖައްސައިފި

ރެޑްސީ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑް މެންބަރަކަށް ރައީސް ޑރ. ވަހީދު ހަމަޖައްސައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ރެޑްސީ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑް މެންބަރަކަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރައީސް ޑރ. ވަޙީދުގެ އިތުރުން އެކުންފުނީގެ 10 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް މަޝްހޫރި ރިޒް ކާލްޓަން ، ކަޕެއްލާ ހޮޓެލްސް ގްރޫޕުގެ ޗެއާމަން އަދި ސީއީއޯ ހޯސްޓް ޝުލްޒް ވެސް ހަމަޖެއްސިކަން އެކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

ރައީސް ޑރ. ވަޙީދަކީ އދ އާއި އެނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކުގައި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވައި ބައިނަލްއަްްވާމީ މުޖުތަމައުގެ އިތުބާރު ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ރައީސް ޑރ. ވަޙީދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަންވެސް 2 އަހަރު ދުވަހު ކުރައްވައިފައެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ