އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވަޒީރު ކުރަން އުޅޭ ކަންތައްތައް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ބޭނުން ނުވާކަން ހާމަކޮށްފި

ވަޒީރު ކުރަން އުޅޭ ކަންތައްތައް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ބޭނުން ނުވާކަން ހާމަކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމް ހިތްވަރާއިއެކު ކުޅެމުންދަނިކޮށް، އެނެމްނެގެ ދުޢާއަށް އެދެމުން ދަނިކޮށް އެކަމުން ސިޔާސީ ފައިދާއެއް ނެގުމުގެ ބޭނުމުގައި ނާޗަރަންގީއަކަށް ބަދަލުކުރުމުން އެކަމާއި ނުރުހޭކަން ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންވެސް ވަޒީރަށް މެސެޖްކޮށްފިއެވެ. 

އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވީ "ތިއަކުރަން އުޅޭ ބޭކާރު ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޓީމަށް ހެޔޮކޮށްދިން އެތައް ބައަކު ހުއްޓުން އަރައިފި" ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ތިއަ ކަމެއް ބޭނުން ނޫންކަން މަނިކުފާނަށް މެސެޖްކުރިކަމަށްވާކަމަށެވެ.

ޓީމް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހިތްވަރު ކުރެއްވެވިނަމަވެސް ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުކުރެއްވެވުމުންކަން ފާހަގަކޮށް ޓީމަށް ހެޔޮ ދުޢާކޮށދިނުމަށް ޓީމުންގެންދަނީ އެދެމުންނެވެ. އެކަން ޤަބޫލުނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކުޅިވަރާއިބެހޭ ވަޒީރަށެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
28%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް