އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކަނުހުރާ ރިޒޯޓުން މުވައްޒިފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކްރިސްމަސް ޕާޓީ ބާއްވަން ނިންމުމުން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި

ކަނުހުރާ ރިޒޯޓުން މުވައްޒިފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކްރިސްމަސް ޕާޓީ ބާއްވަން ނިންމުމުން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ކަނުހުރާ ރިޒޯޓުން މުވައްޒިފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކްރިސްމަސް ޕާޓީ ބާއްވަން ނިންމުމުން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފިއެވެ. 

އެރިޒޯޓުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެކަންކުރަނީ މުވައްޒިފުންކުރާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރަން ކަމަށެވެ. 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވަނީ އެހެން ދީނުގެ ޢީދުތައް ފާހަގަކުރުން ފަދަ މުންކަރާތްތައް ފަތުރުވެރިންނާއި ހަމައިން މުވައްޒިފުންނާއި ހަމައަށް ޢާންމުކުރުމުން އެކަމަށް ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ޝައިޚް ވަނީ މިބާވަތުގެ މުންކަރާތްތައް ހުއްޓުވަން ފަހަތުފައަށް ބުރަނުވުމަށް ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފައެވެ. 

މިސަރުކާރު ވެރިކަން ހިންގަން ފެށީންސުރެ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން މިބާވަތުގެ އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފް، އިސްލާމް ދީން ނިކަމަތިކުރަން ކުރަން ކުރެވޭ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގެ ޚަބަރުތައް ޢާންމުވަމުން އަންނަކަން އެއީ ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް