އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އިޔާޟްގެ ތުހުމަތު އެޗްޕީއޭއަށް: ރައްޔިތުން އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކުރުވަން ޙީލަތްތެރި ރޭވުން ތައް ރާވާ މުއައްސަސާ އެއް!

ޑރ. އިޔާޟްގެ ތުހުމަތު އެޗްޕީއޭއަށް: ރައްޔިތުން އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކުރުވަން ޙީލަތްތެރި ރޭވުން ތައް ރާވާ މުއައްސަސާ އެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

"މިހާރު އެޗްޕީއޭ ޞިފަ ކުރެވެނީ ކޮވިޑިއިން ރައްކާތެރިކުރަން އުޅުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަޢްޔިތުން އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކުރުވަން ޙީލަތްތެރި ރޭވުން ތައް ރާވާ މުއައްސަސާ އެއްގެ ގޮތުގައި. މިބައިމީހުންނާއި މެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ."

ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އެޗްޕީއޭއަށް ޤަވާއިދު ހިންގޭކަމަށްވަނީ ހަމައެކަނި މިސްކިތްތަކަށެވެ. ކުރިއަށްދާ ވަރުގަދަ ކެންޕޭނުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް އެގެންދަނީ އެޗްޕީއޭގެ ޤަވާއިދުންތޯއެވެ؟ މިސްކިތްތަކަށް އޮންނަ ޢަދާވާތްތެރިކަން ނޫންކަމެއް އެބަފެނޭތޯއެވެ؟

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް