އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ހޮވައިގެންނަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވަންވީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގަ އެކަނި: ޑރ. އިޔާޟް

ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ހޮވައިގެންނަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވަންވީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގަ އެކަނި: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

"ދާއިރާ އަށް ތަރައްޤީ އަންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ހޮވައިގެން ކަމަށްވަނީނަމަ، އިންތިޚާބު ބާއްވަންވީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެކަނި."

"ކޮންމެ ބަޔަކު ވެރިކަމުގައި ތިބިނަމަވެސް ހުރިހާ ބާރެއް އެއްބަޔެއްގެ އަތަށް ލިބުމަކީ ރަޢްޔިތުންނަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް. ތިންބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށްބުނެ ހުރިހާ ބާރެއް އެކެއްގެ ބާރަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރީމާ އެކަން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ.ން ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް." 

- ޑޜ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް 

ޑރ. އިޔާޟް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އައްޑަތަކުން ނުކުމެ ތިބޭތަނަކަށްވެ އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖަހައި ފުރައްސާރަކޮށް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތިކުރަން މަޖިލީހުގައި ކުރާ ހުރިހާ ކަންކަން ކުރަމުން އެގެންދަނީ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް އޮވެގެންނެވެ. އަދި އެކަން ވެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރަން މަގުފަހިވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް