އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަޞުުރު ނަމާދަށްފަހު

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަޞުުރު ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ގޯލްޑް ސްމިތުގެ / ގދ. ތިނަދޫ ،މުޙައްމަދު ތަކުރުފާން  (88 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ޢަޞުުރު  ނަމާދަށްފަހު ވަޤުތީ  މިސްކިތް ( ހުލުމާލެ ) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ