އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހަށިގަނޑު ދެބުރިކޮށްލުން: އެންމެ އަނިޔާވެރި ގޮތުގަ ދެވެމުން އައި މަރުގެ އަދަބު-

ހަށިގަނޑު ދެބުރިކޮށްލުން: އެންމެ އަނިޔާވެރި ގޮތުގަ ދެވެމުން އައި މަރުގެ އަދަބު-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ބައެއް ލިޔުންތަކުން ފެނިފައިވާ ގޮތުން އެންމެ އަނިޔާވެރި ގޮތުގައި މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވަނީ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ދެބުރިކޮށްލައިގެންނެވެ. އެގޮތަށް މަރުގެ އަދަބުދެނީ އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްވެރިންނަށެވެ. 

ހަށިގަނޑު ދެބުރިކޮށްލުމުން އެތައް އިރެއްވަންދެން މަރުނުވެ ފުރާނަހުރެއެވެ. އެގޮތަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ހުއްޓުމަކަށް އައީ އިސްމަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށް އެގޮތަށް މަރުގެ އަދަބުދިނުމުން މަރުވުމުގެކުރިން 7 ފަހަރު އޭނާގެ ލެއިން "މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް" ލިޔުމުން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
19%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ