އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވަނީ "ރަސްކަލެއްގެ ކިބައިން އެހީއަކަށް އެދިގެން ދިއުމަކީ ﷲގެ މަގުން ދުރަށް ދިއުން" ކަމަށެވެ!

އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވަނީ "ރަސްކަލެއްގެ ކިބައިން އެހީއަކަށް އެދިގެން ދިއުމަކީ ﷲގެ މަގުން ދުރަށް ދިއުން" ކަމަށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ވެރިންގެ ކިބައިން ކަންކަމަށް އެދިގެން ދިއުން މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ޢާންމު ކަމަކަށްވެފައެވެ. އެކަމުގެ ޙުކުމަށް ބަލައިލަނީ ވަރަށް މަދު މީހެކެވެ.

ވެރިންގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކަމަކު އެދިގެން ދިއުމެއް ނެތެވެ. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެރިކަމުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމެއް ލިބިގަންނަން މެނުވީއެވެ. އެކަމުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމް މުސްލިމުންގެ 2 ވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރުގެފާނު ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވަވައިފައެވެ.

"ރަސްކަލެއްގެ ކިބައިން އެހީއަކަށް އެދިގެން ދިއުމަކީ ﷲ ގެ މަގުން ދުރަށް ދިއުމެވެ." –ޢުމަރުގެފާނު

މީގެތެރޭގައި ދައުލަތުން އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމެއް ނުހިމެނެއެވެ. އެފަދަ އެހީއެއް ލިބިގަތުމަކީ ވެރިމީހާގެ ކިބައިން އެހީއެއް ލިބިގަތުމެއް ނޫނެވެ. އެކަން ވާނީ އެމީހެއްގެ ޙައްޤު އެމީހަކު ލިބިގަތުން ކަމަށެވެ.

ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހަކު ވަކި މީހަކަށް ޚާއްޞަ ކަމެއް ކޮށްދީފިނަމަ އެކުރެވޭ ކަމަކީ އިންޞާފުން ބޭރުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. އެއަރައިގަނެވެނީ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށެވެ. އެހެނީ ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް އޮތީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮށްދިނުމެވެ.

ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުން ބަހާތަކެތި އެކަލޭގެފާނުވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ބެއްސެވުމުގައި ޢުމަރުގެފާނު ވަނީ ނަމޫނާ ދައްކަވައިދެއްވައިފައެވެ! ޢުމަރުގެފާނުގެ ސިޔަރަތު ކިޔައި ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރާށެވެ!

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް