އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަންހެނުންގެ ފައިދުޅަވާނަމަ ކެންސަރަށް ޓެސްޓްކުރަންޖެހޭކަން ހާމަވެއްޖެ-

އަންހެނުންގެ ފައިދުޅަވާނަމަ ކެންސަރަށް ޓެސްޓްކުރަންޖެހޭކަން ހާމަވެއްޖެ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

އަންހެނުންގެ ފައިދުޅަވާނަމަ ކެންސަރަށް ޓެސްޓްކުރަންޖެހޭކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެކަން ހާމަކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެންސަރ ރިސާޗް ގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކަން ކުރިމަތިވަނީ އަންހެނުންގެ ކުރިމަތިފަރާތުން ފާއްދާލޭގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ފައިދުޅަވާނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ވީހާ އަވަހަކަށް ޓެސްޓްކުރުން ރަނގަޅުކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލަ ކުރިމަތިވާ އަންހެނުންނަށް އުމުރުން 30 އަހަރާއި 34 އަހަރާއި ދެމެދުގައިވެސް މައްސަލަ ކުރިމަތިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ލޭފާއްދާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާލިބޭގޮތަށް ޖިންސީގުޅުން ހިންގުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. "އެއީ އެވަގުތު ނޭނގުނަސް ލޭއަންނަ ކަމެއް." މިކަމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާއިއރުގައާއި ހިންގާފަހުން ތަދުވުމާ، ކުރިމަތިފަރާތުން އެއްޗެތި އައުން ވެސް ހިމެނޭ. އަދި މައްސަރުކަންތައް ޖެހިގެން އަންނަ ލޭވެސް އެބަހިމެނޭ." 

"މިއީ އަވަހަށް ދެނެގަނެވި ފަރުވާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮންމެ 3 މީހަކުން 2 މީހުން ސަލާމަތްކުރެވޭ ބައްޔެއް. ނަމަވެސް އުމުރާއި ކައިބޮއި ހަދާތަކެތީގެ ސަބަބުންވެސް ސަލާމަތްވާ ރޭޝިޔޯއަށް ބަދަލުއާދޭ. މައްސަރުކަންތައް ޖެހުމުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކްލީފް ބޮޑުވެ ރަނގަޅުނުވެ ގިނަދުވަސްވާނަމަވެސް އަވަހަށް ޓެސްޓްކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ. އެޓެސްޓަކީ އެތަނުން ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ހަދާ ޓެސްޓެއް. އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތަކީ ޤަވާއިދުން ޓެސްޓްކުރަމުން ދިއުން." ކަމަސްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. 

Cervical cancer is a cancer that's found anywhere in the cervix. The cervix is the opening between the vagina and the womb (uterus). It's part of the reproductive system and is sometimes called the neck of the womb. Nearly all cervical cancers are caused by an infection from certain types of human papillomavirus (HPV). 

Cervical cancer symptoms found in the legs you should never ignore 

Cervical cancer incidence is related to age, with the highest incidence rates being in the 30 to 34 age group. Early signs can include unusual bleeding but when the disease has spread it is known to affect the legs 

ޢުމުރުން ދުވަސްވާ އަންހެނުންނަށްވެސް "ސަރވިކަލް ކެންސަރ" ޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެންމެ ގިނައިން މައްސަލަ ކުރިމަތިވަނީ 30 އަހަރާއި 34 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އަނހެނުންނަށް ކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް