އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އިސްތިޚާރާ ކުރުމަކީ ދެމަފިރިން ދުރުގަ ތިބެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: ޑރ. އިޔާޟް

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އިސްތިޚާރާ ކުރުމަކީ ދެމަފިރިން ދުރުގަ ތިބެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ދެމަފިރިން އެކުގައި ދިރިއުޅުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމަން އިސްތިޚާރާ ކުރުމަކީ ދެމަފިރިން ދުރުގައި ތިބެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.

ދެމަފަރިން ރީތިކޮށް އެކުގައި އުޅެމުން އިސްތިޚާރާ ކުރާށެވެ! ދެމަފިރިން އެކުގައި އުޅެމުން އިސްތިޚާރާ ކުރުމަކީ އިސްތިޚާރާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ! އެކަމުގައި އޮތް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މަގުދައްކަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ

--ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
57%
އޯކޭ
14%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް