އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރަޙްމަތުން ފުރިގެންވާ "މާދަމާ" އައުން ލަސްވެގެން ކަންބޮޑުވެވެނީ "މާދަމާ"އަކީ ކޮން ދުވަހެއްކަން އަހަރެމެންނަށް ނޭނގޭތީ! ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވޭ!: މުފްތީ މެންކް

ރަޙްމަތުން ފުރިގެންވާ "މާދަމާ" އައުން ލަސްވެގެން ކަންބޮޑުވެވެނީ "މާދަމާ"އަކީ ކޮން ދުވަހެއްކަން އަހަރެމެންނަށް ނޭނގޭތީ! ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވޭ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޯގާތެރިވެ ރަޙްމްކުރާށެވެ! މިއަދާއި ހަމައަށް ތިބާއަށް އައުދެވުނީވެސް ﷲ ތައާލާ ތިބާއަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް މިންވަރު ކުރެއްވެވުމުންނެވެ. ވީމާ މިއަދު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވުމަކީ މުޅި އުމުރުގައި އެ ދަތިތަކާއިއެކު އުޅެން ޖެހުން ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާށެވެ!

މުސްލިމުންނަކީ އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އުންމީދު ކަނޑާލައިގެން ވާނެ ބައެއް ނޫނެވެ. ދަތިޙާލުގައި ހުރެގެން މިއަދުވެސް ﷲ ތަޢާލާ އެންގެވި ކަންކަން ކުރަން އިސްކަންދޭށެވެ! މާދަމާއަކީ މިއަދަށްވުރެ މާރަނގަޅު ގޮތްތައް މިންވަރުކޮށްދެއްވަވާނެ ދުވަހެއް ކަމަށް ޔަޤީންކޮށްގެން ނިދާށެވެ!

ރަޙްމަތުން ފުރިގެންވާ "މާދަމާ" އައުން ލަސްވެގެން ކަންބޮޑުވެވެނީ "މާދަމާ" އަކީ ކޮން ދުވަހެއްކަން އަހަރެމެންނަށް ނުއެނގޭތީއެވެ. އެކަލާނގެ އެދުވަސް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އެކަމުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ލަހެއް ނުވާނެއެވެ.

ޔަޤީންކުރަންވީ ﷲ ތަޢާލާގެ މިފަދަ ވަޙީ ބަސްފުޅުތަކެވެ.

"----އެއްވެސް ނަފްސަކަށް، އެ ނަފްސަކަށް ދެއްވާފައިވާ އެއްޗެއްގެ މިންވަރުން މެނުވީ، ﷲ ތަކްލީފެއް ނުޖައްސަވަތެވެ. ދަތިކަމަކަށްފަހު، ފަސޭހަކަމެއް، ﷲ ލައްވާހުށްޓެވެ." --މުފްތީ މެންކް

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް