އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރުކޫޢޫގަ އޮންނައިރު ބޯގުދުކުރަންވީ ކިހައި މިނަކަށްތޯ؟

ރުކޫޢޫގަ އޮންނައިރު ބޯގުދުކުރަންވީ ކިހައި މިނަކަށްތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

ސުވާލު:. ބައެއްމީހުން ރުކޫއަށް ތިބޭއިރު ވަރަށްބޮޑަށް ބޯތިރިކޮށްފާ އޮންނަތަން ފެނެއެވެ. ރުކޫޢުގައި ތިބޭއިރު އޮންނަންޖެހޭ ވަރަކީ ކޮބައިތޯ؟  

ޖަވާބު:. ރުކޫއުގައި އޮންނައިރު ބުރަކަށިމަތީގައި ފެންބޯތައްޓެއް ބެހެއްޓީމާ ނުވެއްޓޭވަރަށް ސީދާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ. 

ޖަވާބު ދެއްވީ:  ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ޢަބްދުއްލަޠީފް. 

ނަމާދާބެހޭ އިތުރު ސުވާލެއް: 

ސުވާލު:. ހަތަރު ރަކުޢަތުގެ ނަމާދެއް ކުރިއިރު އިތުރަށް ރަކުޢަތެއް ކުރެވޭކަން އެނގުމުން ކިހިނެއްތޯ އެވަގުތު ހަދަންޖެހޭނީ؟ 

ޖަވާބު:. އިތުރު ރަކުޢަތެއްކަން ޔަގީންވާނަމަ ތެދުވެގެން ނުވާނެ.  އިތުރު ރަކުޢަތް ފުރިހަމަ ކުރިފަހުން އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ ސަލާމްދީފައި ކުށުސަޖިދަ ޖަހާނީ. 

ޖަވާބު ދެއްވީ:  ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ޢަބްދުއްލަޠީފް.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


15%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު