އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްލާމްދިނާ، ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާ، ދިވެހިންގެ ޤައުމިއްޔަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ތައުފީޤު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުމެ މިންވަރު ކުރައްވާށި!: ޤާސިމް އިބްރާހީމް

އިސްލާމްދިނާ، ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާ، ދިވެހިންގެ ޤައުމިއްޔަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ތައުފީޤު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުމެ މިންވަރު ކުރައްވާށި!: ޤާސިމް އިބްރާހީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

"ޤައުމީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ޤައުމުގެ ރައީސްއަށާއި ލޮބުވެތި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި، ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ދިވެހިންގެ ޤައުމިއްޔަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ތައުފީޤު ﷲ ތަޢާލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުމެ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ."

- ޤާސިމް އިބްރާހީމް / ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް