އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެޑިޔުކޭޝަނުން ޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝަށް ފިޔަވަޅުއެޅީ ޤަވާއިދާޚިލާފަށް ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި!

އެޑިޔުކޭޝަނުން ޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝަށް ފިޔަވަޅުއެޅީ ޤަވާއިދާޚިލާފަށް ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

"އަޅުގަނޑު ކޮށްލި ޓްވީޓަކާ ހެދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމެނެންޓް ސެކެޓްރީ އަޙްމަދު ޢަލީ އަޅުގަނޑު އެއް މަސް (30) ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑު ކުރެއްވީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ގޯސްކޮށް ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމަވައި ދެއްވައިފިއެވެ."

- ޝައިކް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް  

އެމްއެންޔޫއިން މީގެކުރިން ވަނީ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޑރ. އިޔާޟަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެވެ. ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކަށް އަނިޔާއެއް ކޮށްލާނެ ފުރުޞަތަކަށް ބަލަބަލައި ތިބޭކަން މިފަދަ ކަންކަމުން ދަނީ އެނގެމުންނެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް