އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޘާބިތު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕުން ފެބްރުވަރީ މަހުގަ އާ ރަމަޟާންމަހު ކުރާ ޚާއްޞަ ޢުމްރާ ދަތުރު-

ޘާބިތު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕުން ފެބްރުވަރީ މަހުގަ އާ ރަމަޟާންމަހު ކުރާ ޚާއްޞަ ޢުމްރާ ދަތުރު-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ޘާބިތު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕުން އަންނަ ފެބންރުވަރީ މަހުގަ އާއި ރަމަޟާން މަހު ޚާއްޞަ ޢުމްރާދަތުރުތަކެއް ކުރަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.  

ޘާބިތު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ: ކުރު ޢުމުރާ  ފެބުރުއަރީ 2023

ދަތުރުގެ މުއްދަތު: 14 ދުވަސް

އަގު:  26،500/-

އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްވަރު ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ       

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި: 

 

ދެކޮޅު  ޓިކެޓް

ޢުމްރާ ވިސާ

މައްކާ ، މަދީނާ ހުރުމާއި ކެއުން

ޢުމްރާ ޓްރެއިނިންގ

މައްކާ ، މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު

އިތުރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިތުރު ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ތާއިފް އަދި ޖިއްދާ ދަތުރު.

5000.00 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްލައްވާ!

__________________________________________

ރަމަޟާން ޢުމްރާ 2023

21ދުވަސް

15ރަމަޟާން އިން 6 ޝައްވާލް އަށް 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

ދެ ޢުމްރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ދެކޮޅު ޓިކެޓް

ޢުމްރާ ވިސާ

މައްކާ މަދީނާ ހުރުމާއި ކެއުން (ދިވެހި ކެއުން)

ޙަރަމްފުޅާއި ކައިރިން ހޮޓާ

އިޙްރާމް

ޢުމްރާގެ ޓްރެއިނިންގް

މައްކާ މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު

އިތުރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިތުރު ޢުމްރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، ތާއިފް އަދި ޖިއްދާ ދަތުރު

ގުރޫޕްތަކަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓް

5000.00 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްލައްވާ!

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޮއްދެވުމަށް: 7907074

 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް