އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވޭ! ދަރިންގެ މެދުގަ ކިތަންމެ ކުޑަމިންވަރަކުން ތަފާތުކުރުމުންވެސް ޙަދީޘްކުރެއްވެވީ ވަގުތުން ހަމަހަމަކުރަން!

ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވޭ! ދަރިންގެ މެދުގަ ކިތަންމެ ކުޑަމިންވަރަކުން ތަފާތުކުރުމުންވެސް ޙަދީޘްކުރެއްވެވީ ވަގުތުން ހަމަހަމަކުރަން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އެކަލޭގެފާނުގެ ފިރިހެން ދަރިކަލުންގެ ގައިކޮޅުގައި ބައްދަވާލައްވާފައި ވިދާޅުވިއެވެ. "ބައްޕަ ދަރިފުޅު ދެކެ ކިތަންމެ ލޯބިވީ ނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ އުޚުތުންނަށްވުރެ އިތުރަށް ބަތްސުވަލެއްގެ މިންވަރުވެސް ދަރިފުޅަށް އިތުރަށް ދިނުން ބައްޕައަކަށް ހުއްދައެއް ނޫނެވެ!"

އެއް ދުވަހަކު މީހަކު އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ރަސޫލް (ﷺ) ގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އޭނާގެ ބޮލުގައި ފިރުމައިލުމަށްފަހު އިށީނދެ ކަނައަތު ފައިމަތީގައި ދަރިފުޅު ބެއިންދިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ އަނހެން ދަރިފުޅު ވަދެގެން އަިސް ބައްޕަ ގާތުހުއްޓުމުން ބޮލުގައި ފިރުމައިލުމަށްފަހު އޭނާގެ ގާތުގައި ބެއިންދިއެވެ.

އެވަގުތު އޭނާގެ އަނެއްފައިމަތީގައި އަނހެންދަރިފުޅު ނުބެއިންދީތީ ރަސޫލް (ﷺ) ސުވާލުކުރެއްވެވިއެވެ. ދެން އޭނާ އަނހެންދަރިފުޅު ވައަތުފައިމަތީގައި ބެއިންދުމުން ރަސޫލް (ﷺ) ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވިއެވެ. މިހާރު ތިބާ އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ.

ނިކަން ވިސްނައިލަބަލާށެވެ! މިހައި ކުޑަކަމެއްގައި ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުންވެސް ރަސޫލާ (ﷺ) ނިންމަވާފައިއެވަނީ ދަރިންގެ މެދުގައި އިންޞާފުޤާއިމުނުކުރުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަސޫލް (ޞޢވ) ވަނީ ދަރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަފާތުނުކުރުމަށާއި ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ދިން ނަމަވެސް އަދި މުދަލުން އެއްޗެއް ދިން ނަމަވެސް ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތުނުކުރުމަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަވައިފައެވެ.

މިކަންކަމުން އެނގިގެން މިދަނީ ދަރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަފާތުކުރުމަކީ ވަރަށް ބިރުހުރި ކަމެއްކަމެވެ. އެހެނީ އެކަން ވެގެން އެދަނީ އިންޞާފުޤާއިމުނުކުރުން ކަމަށެވެ! އިންޞާފު ޤާއިމުނުކުރުމަކީ ﷲ އެމީހަކަށް ގަދަފަދ ޢަޛާބު ދެއްވަވާނެ ކަމެކެވެ!

--ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދުގެ ދަރުސަކުން

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް