އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށްވާން ބޭނުންނަމަ ކައިވެނިކޮށްގެން ގުޅުން ބާއްވާށެވެ!

ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށްވާން ބޭނުންނަމަ ކައިވެނިކޮށްގެން ގުޅުން ބާއްވާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ސުވާލު: އަޅުގަނޑު ބޭނުން ވަރަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށްވާން. އަޅުގަނޑު ނަމާދުވެސް ކުރަން. ޤުރްއާންވެސް ކިޔަވަން. އެކަމު އެހާ ހެޕިނެސް އެއް ފީލް އެއް ނުވޭ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޯއިފްރެންޑް އާއި ޓޯކް ކުރީމަ އެކަންތަކާ ދުރުވަނީ. އައި ނީޑް އަ ގުޑް ސަޖެސްޝަން ފޯ ދިސް. (މިކަމަށް ހެޔޮ ނަޞޭޙަތެއް ބޭނުން) އެ ހުރިހާ ކަންތަށްވެސް ކުރާ ހިތުން ކުރަން. އެކަމު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކޮށްފަ ދެދުވަސް ނުވެ ފޫހިވަނީ. 

ޖަވާބު: އިސްލާމްދީނުގައި ބޯއިފްރެންޑް ނުވަތަ ގާލްފްރެންޑް އަކީ އޮންނަ ކަމެއްނޫނެވެ. ރީތި ގޮތުގައި ކައިވެނި ކޮށްގެން ގުޅުން ބާއްވާނީއެވެ. ކައިވެނީގެ ކުރިން ސަކަރާތް ޖެހުމެއް ނެތެވެ. ވީމާ ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް ވާން ބޭނުމިއްޔާ މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރާށެވެ. 

އިތުރު ސުވާލެއް:

ސުވާލު: އަންހެން ކުއްޖަކަށް މަހްރަމަކާ ނުލާ އައްޑޫއިން މާލެއަށް ދެވިދާނެތޯ؟ އެއީ އޭނައާ އެކު ދެވޭނެ މަހްރަމަކު ނެތުމުން. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ކިހިނެއްތޯ ކަންކުރަން ޖެހޭނީ؟ 

ޖ: މަހްރަމަކު ހުންނަށް ޖެހޭނެ. 

- ޖަވާބުދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް