އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުރީދޫ 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް، އެއަރފައިބަރ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށް އެއަރފައިބަރ ޑިވައިސް އިން ފަންސާސް އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް މިހާރު ލިބޭނެ!

އުރީދޫ 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް، އެއަރފައިބަރ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށް އެއަރފައިބަރ ޑިވައިސް އިން ފަންސާސް އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް މިހާރު ލިބޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

އުރީދޫ ގެ ތަސައްވުރާ އެއްގޮތުގެމަތިން، ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެށުނީއްސުރެ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް، އެއަފައިބަރ އަލަށް ނަންގަވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ޑިވައިސް ގެ ފުލް ޕޭމަންޓް އެއްފަހަރާ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް އެއަރފައިބަރ ޑިވައިސް ގެ އަގުން އިން %50 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

5ޖީ އެއަރފައިބަރ އާއި އެކު ލިބިގެންދާ ހައިސްޕީޑްގެ އިތުރުން އިންޓަނެޓާއި ކަނެކްޓްކުރުމުގައި ދިމާވާ ލަސްތައްވެސް އެތައްގުނައަކަށް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. %50 ޑިސްކައުންޓް ގެ އިތުރުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 5ޖީ އެއަރފައިބަރގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެގޮތުން 12 މަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓްއަކާއެކު ޑިވައިސް ޕްލޭންއެއްވެސް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 

5ޖީ އެއަރފައިބަރ އަލަށް ނަންގަވާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ޑިވައިސް ނެންގެވުމަށް އިތުރު ފަސޭހަކަމެއް ގެނެސްދޭ މި ޚާއްޞަ އޮފަރއަކާއިއެކު 5ޖީ ގެ ހަލުވި ސްޕީޑްތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ އިތުރަށް ފަހިވެފައެވެ. 

ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޮންލައިން ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަސޭހަވެ، އެންމެ މަގުބޫލް ފިލްމް އަދި ޝޯތައްވެސް ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޑައުންލޯޑްކޮށްލެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓާއި ލޯ ލޭޓެންސީގެ ސަބަބުން ގޭމް ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ބުރޫ އެރުމެއްނެތި ގޭމް ސެޝަންތައް ނިންމާލެވޭނެއެވެ.

ދާދި ފަހުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ވަނީ މާލެ، ވިލިމާލެ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އަދި ހުޅުލެއަށް ހިމެނޭހެން ގްރޭޓާ މާލެއަށް އުރީދޫ 5ޖީ ނެޓްވޯރކް ފުޅާކޮށްފައެވެ.

5ޖީ އެއަރފައިބަރ ޕްލޭންތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް http://ore.do/getairfibre ޒިޔާރަތްކުރައްވާށެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް