އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެ ގާތް މީހުންނަށް ނަމަވެސް އެނގިއްޖެނަމަ ލަދުން ހަލާކުވާވަރުގެ ފާފަތައް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް މާޔޫސްވުމެއް ނެތް!: މުފްތީ މެންކް

އެންމެ ގާތް މީހުންނަށް ނަމަވެސް އެނގިއްޖެނަމަ ލަދުން ހަލާކުވާވަރުގެ ފާފަތައް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް މާޔޫސްވުމެއް ނެތް!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

އަހުރެމެންނަކީ އިންސާނުންނެވެ. ވަރަށް ބޮޑެތި ފާފަތައް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ހަޑިމުޑުދާރުކަން ބޮޑުކަމުން އެންމެ ގާތް މީހުންގެ ގާތުގައި ބުނަންވެސް ލަދުގަންނަވަރު ކަންތައްތައްތައް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އެންމެ ގާތް މީހުންނަށް ނަމަވެސް އެނގިއްޖެނަމަ ލަދުގަންނާނެ ކަންކަންވެސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  

އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ތިބާއަށ ކުރެވުނު ކަންކަން ތިބާއަށް އެނގޭނެއެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. މަލާއިކަތުންވަނީ ފަތުގައި ލިޔުއްވަވައިފައެވެ. ތިބާ ތައުބާވެއްޖެއެވެ. ތިބާ މަސައްކަތްކުރަނީ ފާފައެއް އިތުރަށް ނުކުރުމަށެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ކުރިން ކުރެވިފައިވީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ކަންބޮޑުނުވާށެވެ! ތބާއަށް ކުރިއަށް އެދެވެނީ ދާންވީ މިޞްރާބަށެވެ.  

ބައެއް ޒާތުގެ ފާފަކުރަން ދެވިހިފާފައި ތިބޭ ބައަކުވެސް އުޅޭނެއެވެ. ހުއްޓާލަން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓައިލުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިނެތް ބައަކުވެސް އުޅޭނެއެވެ. އެމީހުންނަށް ބުނަންއޮތީ އެހެންވިޔަސް މާޔޫސްނުވާށެވެ! ފާފަކުރުން ހުއްޓާލަން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާށެވެ! އިޚްލާޞްތެރިނިޔަތެއްގައި އެމަސައްކަތްކުރާނަމަ ﷲ ތަޢާލާ ހިންމަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ  

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް