އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކެތްތެރީންގެ ތެރެއިން ވެވޭނީ ކެތްތެރިކަމުގެ 3 ބާވަތް އެނގިގެން-!: މުފްތީ މެންކް

ކެތްތެރީންގެ ތެރެއިން ވެވޭނީ ކެތްތެރިކަމުގެ 3 ބާވަތް އެނގިގެން-!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ކޮންމެ ފަދަ މުޞީބާތެއް ޖެހުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް ކެތްތެރިވުމަށް ބުނަންޖެހެނީ އެކަމަށް ސަބަބުތަކެއް އޮތުމުންނެވެ. ކެތްތެރިންނަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް އެކަމުގެ ފައިދާ ކުރާނެ ބައެކެވެ. ކެތްތެރިއަކަށް ވުމަށް ދީނުގައި އެހައިބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވަވާފައިވަނީ ހަމަ އަހުރެމެންގެ ފައިދާއަށެވެ.

ކެތްތެރިކަމުގައި 3 ބާވަތެއްވެއެވެ. ވީމާ އެ 3 ބާވަތްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ. ކެތްތެރިވެވޭނީ އެނގިގެންކަމަށްވާތީއެވެ.

ފުރަތަމަކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންވެ ޢަމަލުކުރުންވެސް ﷲ ތައާލާ ލައްވަވާފައިވަނީ ކެތްތެރިވުމުގެތެރެއިންނެވެ.

މިސާލަކަށް ފަތިސްނަމާދަކީ ގިނަ ބައަކަށް ކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ ނަމާދެވެ. ފަތިހުގެ ނިދި ނަގާލާފައި ހޭލަންޖެހޭތީއެވެ. ފަތިސްނަމާދަށް ހޭލުމަކީވެސް ކެތްތެރިވުމެވެ.

ހަމައެފަދައިން ﷲ ތަޢާލާ ނަހީކުރެއްވެވި ކަންކަން ނުކޮށްހުރުންވެސް ލައްވަވާފައިވަނީ ކެތްތެރިކަންކަމުގައެވެ. ނަހީކުރައްވަވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުން ކުރާ ހިތްވާކަންކަންވެސް ހިމެނެއެވެ. ވީމާ އެފަދަ ކަމެއް ނުކޮށް ހުރުންވެސް އެއީ ހަމަ ކެތްތެރިކަމެވެ.

ތިންވަނައީ ﷲ ތަޢާލާ ކުރިމަތިކުރައްވަވާ ކަންކަމަށް ކެތްތެރިވުމެވެ. ކޮންމެ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވިނަމަވެސް އެއީ ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުކުރެއްވެވި ކަމެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް ކެތްތެރިވުމެވެ.

ތިމަން ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކެތްތެރިންނާއިއެކު ކަމަށް އޮތް ވަހީ ބަސްފުޅުގައި މި 3 ބާވަތުގެ ކަންކަންވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ. މިބަޔާންކުރި 3 ބައިގައި، 3 ސިފައިގައި ސާބިތުވެއްޖެ މީހަކީ ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބި ސުވަރުގޭގައި ލައްވަވާނެ މީހެކެވެ. އިން ޝާ ﷲ

--މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް