އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ރަޙްމަތާ މަތިވެރި ދަރަޖަ ލިބުމަށް އެދޭ މީހާ ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރަންޖެހޭ ބައެއް ސަބަބުތައް-: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ރަޙްމަތާ މަތިވެރި ދަރަޖަ ލިބުމަށް އެދޭ މީހާ ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރަންޖެހޭ ބައެއް ސަބަބުތައް-: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ގިނަގިނައިން ﷲ ތަޢާލާއަށް ދުޢާކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރުމުން އަންގައިދެނީ ތިމާގެ ކިބައިގައި ހުރި ނިކަމެތިކަމެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙާޞިލުކުރެވެން އޮތީ ﷲ ތަޢާލާ އެކަމެއް ހިންމަވައިދެއްވެވުމުންކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެވެ. ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރާ މީހުން ދެކެ ﷲ ތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަނީވެސް އަދި ދުޢާ ނުކުރާ މީހުންނަށް ރުހިވޮޑިނުގަންނަވަނީވެސް މި ސަބަބަށްޓަކައެވެ.

ވީމާ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިމާގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމަށް އެދޭމީހާ ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރާށެވެ! ރަސޫލް ﷺ ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރުން ގިނަކުރާށެވެ!

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އިންސާނާގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން އިތުރުވެގެންދަނީ ރަސޫލް ﷺ ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރުން އިތުރުކުރިވަރަކަށެވެ. އެކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުން އެނގެން އެބަ އޮތެވެ. ވީމާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އޮތީ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ.

އެގޮތުން ރަސޫލް ﷺ ކުރެއްވެވި ދުޢާތައް ކުރުމަކީވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ރަސޫލް އަށް އެންމެހައި ރައްކައުތެރިކަމާއި ނިޢްމަތްތައް މިންވަރުކުރައްވަވާފައިވީއިރުގައިވެސް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެން ދުޢާ ކުރެއްވެވިއެވެ. ހައިހޫނުކަމުން ސަލާމަތްކުރެއްވެވުން އެދިވަޑައިގެން ދުޢާކުރެއްވެވިއެވެ. މުސްކުޅި ބަލިން ސަލާމަތްކަމަށް އެދިވަޑައިގެން ދުޢާ ކުރެއްވެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަސޫލް ﷺ ގެ އިސްވެދިއަ ފާފަތަކާއި މުސްތަޤްބަލުގައި ކުރެއްވެވޭނެ ފާފަތަކަށް ޢަފޫކުރައްވަވާފައިވީއިރުވެސް ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވެވުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަގިނައިން ދުޢާ ކުރެއްވެވިއެވެ. މިހެންގޮސް މީސްތަކުންނަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަންކަމަށް އެދިވަޑައިގެން ދުޢާ ކުރެއްވެވިއެވެ.

މީސްތަކުންނޭވެ! ދުނިޔޭގައި ތިމާ އެދޭ ކަންކަން ޙާޞިލުވެފައި ހުރިނަމަވެސް އެ ނިޢްމަތްތައް ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން އެނގެނީ އިސްވެ ބަޔާންކުރި ފަދައިން ރަސޫލް ﷺ ދުޢާކުރައްވަވާފައިވާތީއެވެ. ރަސޫލް ﷺ ގެ ސުންނަތް ދެމެހެއްޓުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީއެވެ.

--މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް