އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކަންބޮޑުނުވެ ޘާބިތުވެލާށެވެ! މިއުޅެނީ ތަފާތު ފެށުމެއްގެ ފެނުން ފެންނާށެވެ! އިން ޝާ ﷲ: ބިލާލް އައްސަދު

ކަންބޮޑުނުވެ ޘާބިތުވެލާށެވެ! މިއުޅެނީ ތަފާތު ފެށުމެއްގެ ފެނުން ފެންނާށެވެ! އިން ޝާ ﷲ: ބިލާލް އައްސަދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

މިއަދު ފެންނަމުން މިދާ ކަންކަމަށް މާބޮޑަށް މާޔޫސްނުވެ ޘާބިތުވެލާށެވެ! އަހުރެން މިހެން ބުނިކަމަށް ހެކިވާންތިބޭށެވެ! މިއުޅެނީ ތަފާތު ފެށުމެއްގެ ފެނުން ފެންނާށެވެ! އިން ޝާ ﷲ 

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚަށް ބަލާށެވެ! ފިރިއަޢުނުގެ ބާރުގަދަވެ އޭނާގެ ޙައިޞިއްޔަތު އޭނާއަށް އޮޅިގެން ދިއުމުން އޭނާ ނޫން ކަލަކުވާކަން ނުއެނގޭކަމަށް އޭނާ ބުނި ނޫންހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ނިމުން އައީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ 

އަދިބުނަން ހެއްޔެވެ؟ ޤިޔާމަތްވުން ގާތްވެގެން އަންނަހިނދު ފުލުގައި ޢަލާމާތްތައް ފެނިގެންދާނެކަން އެނގޭ ޙަދީޘްފުޅުވެސް އެބައޮތް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް އަދި މިއަދު މިފެންނަނީ އެފަދަ ޢަލާމާތެއް ނޫނެވެ. 

މިއަދު މިހިނގާ ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ފެނިގެން އަންނާނެ ގޮތް ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އޮތީ ހިތްވަރުކޮށްލާފައި ޘާބިތުވެލުމެވެ. 

- ބިލާލް އައްސަދުގެ ދަރުސަކުން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް