އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދެން އޮތީ އަނބިމީހާ އުފަލުގައި ބަހައްޓައިގެން-

އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދެން އޮތީ އަނބިމީހާ އުފަލުގައި ބަހައްޓައިގެން-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދެން އޮތީ އަނބިމީހާ އުފަލުގައި ބަހައްޓައިގެންކަން އެއީ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އަހުރެން ބުނާނީ އެކަން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. 

އަނބިމީހާއަށް އުފާވެރިކަން ހޯދައިދޭން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ މާބޮޑުކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކީ އޭނާ ދެރަވެފައި ނުވަތަ ކަންބޮޑުވެފައި ހުންނަ ވަޤުތުތަކުގައި އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަންދީގެން އަޑުއެހުމެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެއީ އެހައި މުހިންމު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ފިރިހެނުންނަށް ޤަބޫލުވެސް ނުކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންވެ ފަރުވާކުޑަކޮށްލާފައި "ތިއައީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން" ކަމަށްވެސް އެބަބުނެއެވެ. 

އެގޮތަށް ނުބުނާށެވެ! އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ވިސްނުން ވަރަށް ތަފާތުވާނެއެވެ. ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން ތަފާތުވެސްވާނެއެވެ. ކަންބޮޑުވާ މިންވަރުވެސް ތަފާތުވާނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެއީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފިރިހެނުންނަނަށް ވިސްނޭ ކަންކަމަކީ އެކަނބަލުންނަށް ވަރަށް ބޮޑުކަމަކަށްވެސްވެއެއެވެ. 

އަންހެނުން ކުރާ ޝަކުވާގެ އަޑުއެހުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންނަންވާނެއެވެ. ކެތްތެރިކަން އިސްކުރަންވާނެއެވެ. އަނބިމީހާގެ ވާހަކަތައް ނިމުމުން ގާތްކޮށްލައި ލޯބިކޮށްލަންވެސް ވާނެއެވެ. އަދި އެކަމެއް ޙައްލުކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބުނެދޭންވާނެއެވެ. 

އެކަންކަމުގެ ބަދަލު ހެޔޮލަފާ އަނބިންގެ ކިބައިން މާބޮޑަށް ލިބޭނެއެވެ. ފިރިމީހާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފިލުވައިދޭން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. ކަންބޮޑުވެފައި ހުންނަ ވަޤުތު އެހީތެރިވާނެއެވެ. އެކަމުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ ފައިދާ ބޮޑުވެ އުފާވެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

އަދިވެސް ވިސްނައިލާށެވެ! އަނބިމީހާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފިރިމީހާ އަޑުނުއަހާނަމަ ކޮންމެވެސް މީހަކާއި އޭނާ އެކަންކަން ޙިއްޞާކުރާނެއެވެ. އެކަމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ ދެރަ މާބޮޑުވާނެއެވެ. 

- އަލަފް / މިއަދުނޫސް

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް