އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ ރެއަކު ނިދަން ބޭއްވުމުން ތެދުވެ ބާރަށް ޤުރްއާންކިޔަވާ ކުއްޖާ މަރުވިފަހުން ކޮޓަރިން އިވުނު އާދައާޚިލާފް ރުއިމުގެ އަޑުގެ ވާހަކަ-

ކޮންމެ ރެއަކު ނިދަން ބޭއްވުމުން ތެދުވެ ބާރަށް ޤުރްއާންކިޔަވާ ކުއްޖާ މަރުވިފަހުން ކޮޓަރިން އިވުނު އާދައާޚިލާފް ރުއިމުގެ އަޑުގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

އެއީ ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ނިދަން ބޭއްވުމުން ތެދުވެ އިރުތަކެއްވަންދެން ބާރަށް ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވަމުން އައި ކުއްޖެކެވެ. އެކުއްޖާ ކިޔަވަން ފެށުމުން މަންމަ ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ދޮރުގައި ކަންފަތްޖަހައިގެން (ބޭރުގައި ހުރެ) ކުއްޖާ ކިޔަވާ އަޑުއަހައެވެ. 

އެކުއްޖާ މަރުވީއެވެ. މަރުވުމުންވެސް ދަރިފުޅުގެމަތިން ހަނދާންކުރުމަށްޓަކައި އާދައިގެމަތިން މަންމަ އެވަޤުތުގޮސް ދޮރުގައި ކަންފަތްޖަހައެވެ. ކަންފަތް ޖެހުމުން އިވެނީ މީހަކު ރޯއަޑެވެ. ފުރަތަމަ ހީކުރެވުނީ ފިރިމީހާ އެކޮޓަރިއަށްވަދެ ރޮނީ ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް ފިރިމީހާ ނިދާކޮޓަރީގައި އޮންނަ ވަޤުތުތަކުގައިވެސް އެއަޑުއިވޭތީ އެއީ ފިރިމީހާގެ އަޑުނޫންކަން އެނގުމުން އެވާހަކަ ބައެއް އެކުވެރިންނަށް ޙިއްޞާކުރުމުން ބުނީ އިމާމަކަށް ޙިއްޞާކުރުމަށެވެ. އިމާމަކަށް ހިއްޞާކުރުމުން އައިސް އަޑުއަހާފައި އިމާމްވެސް ފެށީ ރޯށެވެ! 

ރޮނީ ކީއްވެގެންތޯ އިމާމް އާއި ސުވާލުކުރުމުން ބުނީ އެއިވެނީ އިންސާނެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑު ނޫންކަމަށާއި ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރޫޙާނީ އަޑެއް ކަމަށެވެ. (މަލާއިކަތުން ފަދަ ބައެއްގެ އަޑުކަމަށެވެ) މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. 

މިއީ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން އަޑުއެހި ވާހަކައެކެވެ. ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާއިމެދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނެތީމެވެ. އެކަން މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. ނަމަވެސް މިހުންނަނީ ނުހިނގާނެ ކަންކަން ކަމަށް ބުނާކަށްވެސް ނެތީމެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ގުޅިގެން މިއަށްވުރެ މާބޮޑެތި ކަންކަންވެސް ފެނިފައިވާތީއެވެ. 

މީސްތަކުންނޭވެ! ކީރިތި ޤުރްޢާން ކިޔަވާށެވެ! ޢަމަލުކުރާށެވެ! ލައްވަވާނެ ރަޙްމަތް ވަޒަން ކުރަންވެސް ނުއެނގޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ

 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް