ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު ނުކިޔައި ތެދުވެވިޖެނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު ނުކިޔައި ތެދުވެވިޖެނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

ނަމާދުގަ، ހަނދާންނެތިގެން ފުރަތަމަ އަތްހިއްޔާތު ނުކިޔައި ތެދުވެވެން އުޅުނު ނަމަ އަލުން އަނބުރާ އިށީންނާނީއެވެ. ނަމަވެސް ކޮޅަށް ތެދުވެވިއްޖެ ނަމަ (އަލުން ނުއިށީނދެ) ބާކީ ބައާއިގެން ކުރިއަށްދާނީއެވެ. އަދި ސަލާމް ދިނުމުގެ ކުރިން ކުށު ސަޖިދަ ޖަހައި ސަލާމް ދޭނީއެވެ. ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


36%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް