އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވަގުންގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ނުބައި ވަގުންނަކީ ނަމާދުން ވައްކަންކުރާ މީހުން - ނަމާދުން ވައްކަން ކުރުމަކީ ރުކޫ އާ ސަޖިދަ ފުރިހަމަ ނުކުރުން: ޙަދީޘް

ވަގުންގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ނުބައި ވަގުންނަކީ ނަމާދުން ވައްކަންކުރާ މީހުން - ނަމާދުން ވައްކަން ކުރުމަކީ ރުކޫ އާ ސަޖިދަ ފުރިހަމަ ނުކުރުން: ޙަދީޘް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

"ނަމާދުގައި ރުކޫޢާ ސަޖިދަ ފުރިހަމަކުރާށެވެ! ފަހެ ވަގުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުބައި ވަގުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ނަމާދުން ވައްކަންކުރާ މީހުން ކަމަށާއި، އެއީ އެމީހުންގެ ރުކޫޢާ ސަޖިދަ ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުން ކަމަށް ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވޭ." 

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް

ޝައިޚް އަނީލް ދެއްވާފައިވާ މި މެސެޖަކީ ވަރަށް މުހިންމު މެސެޖެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ރުކޫޢު ކުރުމާއި ސަޖިދަ ކުރުމުގައި ހަށިގަނޑު ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތަށާއި ޖައްސަން ޖެހޭ ގުނަވަންތައް ޖެއްސުމަށް ވެސް ގިނަ ބައަކު އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދޭތަން މިދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންނަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


41%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
12%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް