އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސައިލެންސަރުގަ ޖެހި ތަންފުކެއް ފިހުމުން އަޅާ ވޭން އިޙްޞާޞް ކުރެވޭއިރު މުޅި ހަށިގަނޑު ނަރަކައިގަ އަނދަމުންދާއިރު އަޅާނެ ވޭނަށް ބިރުވެތިވޭ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ސައިލެންސަރުގަ ޖެހި ތަންފުކެއް ފިހުމުން އަޅާ ވޭން އިޙްޞާޞް ކުރެވޭއިރު މުޅި ހަށިގަނޑު ނަރަކައިގަ އަނދަމުންދާއިރު އަޅާނެ ވޭނަށް ބިރުވެތިވޭ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 4 ސިކުންތު

ސައިކަލުގެ ސައިލެންސަރުގައި ފައިޖެހި ތަންފުކެއް ފިހުމުން އަޅާ ވޭން އިޙްޞާޞް ކުރެވޭއިރު މުޅި ހަށިގަނޑު ނަރަކައިގައި އަނދަމުންދާއިރު އަޅާނެ ވޭނަށް ބިރުވެތިވުމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވަނީ ދުނިޔޭގައި މިގެންގުޅޭ އަލިފާނަކީ ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގެ ހޫނުމިނަށް ބަލާއިރު 70 އިންސައްތައިން އެންމެ އިންސައްތައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގެ ހޫނުމިން ދުނިޔޭގައި ގެންގުޅޭ އަލިފާނަށްވުރެ އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ. 

"ސައިކަލްގަ ފައި ޖެހި ފައިން ތަންކޮޅެއް ފިހިއްޖެ. ސުބްޙާނަﷲ! މިވަރުގެ ކުޑަކުޑަ ތަންފުކެއް ފިހުނީމަވެސް މީގަ ހުރި ވޭން މީގަ ހުރި ތަދާ ވޭން ވަރަށް ބޮޑު. ދެން ވިސްނަވާ ނަރަކައިގެ އަލިފާން ދުނިޔޭގެ ހޫނަށްވުރެ އެތައް އެތައް ގުނައެއް އިތުރު. ޔާރައްބް!  އަޅަމެން ނަރަކައިގެ އަލިފާނުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި! އާމީން."

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް