އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުއްލިމަރުތައް ގިނަވާތީ ކަންބޮޑުވޭ - އެކަމަކު ތިމާ މަރުވެދާނެތީ ކަންބޮޑެއް ނުވޭ! - މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ކުއްލިމަރުތައް ގިނަވާތީ ކަންބޮޑުވޭ - އެކަމަކު ތިމާ މަރުވެދާނެތީ ކަންބޮޑެއް ނުވޭ! - މިވަނީ ކިހިނެއް؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

މިފަހަކަށް އައިސް ކުއްލި މަރުތައް މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކުއްލިމަރުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބައަކު އެބަ މަރުވެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އާދައާއި ޚިލާފް ޙާދިސާތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބައަކު އެބަ މުރުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެތުރެމުންދާ ގޮތް ނުއެނގޭ ބަލިތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބައަކު ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. 

މިކަންކަމުގެ ޚަބަރުތައް އެބަ ކިޔަމުއެވެ. ޓީވީން ބަލަމުއެވެ. އެވަގުތު ހިތަށް ގޮތްތަކެއްވެސް ވެއެވެ. ނަމަވެސް އިރުކޮޅެއްވާއިރަކު ކަމެއްވީކަންވެސް ހަނދާނެއް ނުހުރެއެވެ. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ތިމާ މަރުވެދާނެތީ ބިރެއްވެސް ނުގަނެއެވެ. އަޅެ އިންސާނުން ވެފައި މިތިބީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

މީސްތަކުންނޭވެ! ހޭލުންތެރިވާށެވެ! ކަންބޮޑުވާންވީ މީހަކު މަރުވެގެނެއް ނޫނެވެ. މިބުނަނީ މީހަކު މަރުވުމުން އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިނުވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިބުނަނީ އެހެން މީހަކު މަރުވެގެން ކަންބޮޑުވުމަށްވުރެ މުހިންމުކަން ބޮޑި އެމީހަކު މަރުވެދާނެކަމަށް ބިރުގަތުން ކަމަށެވެ.

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބިރުގަތް ނަމަވެސް މަރުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ނިންމައެއް ނުލެވޭނެއެވެ! އެހެނީ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރަކީ ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާފައިވާ އިންޒާރެކެވެ. ހަމައެކަނި އެ އިންޒާރު ދެއްވެވީއެއް ނޫނެވެ. އަބަދުވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ މަރަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށްވެސް ވަނީ އަންގަވާފައިވަނީ ހަމަ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. 

ކުއްލި ގޮތަކަށް އެތައް ބައަކު މިއަދު މަރުވި ޚަބަރު މިއަދު ތިއަ ކިޔަނީ ތިބާއެވެ! ކުއްލި ގޮތަކަށް ތިބާ މިއަދު މަރުވި ޚަބަރު މާދަމާ ނުވަތަ މިއަދު ކިޔާނީ އެހެން ބައެކެވެ. ނިކަން މިކަންކަމަށް ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްލައިބަލާށެވެ! ހޭލުންތެރިވެބަލާށެވެ! ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާފައިވާ ބުއްދީގެ ބޭނުން ނިކަން ހިފައިބަލާށެވެ!

މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަން އަހަރެމެން އެނެމެން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރަމުއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ނުވަންނަ ނަމަ އީމާންތެރިކަން ހިތުގައި އެބައޮތްތޯ އަމިއްލަ ނަފުސާއި ނިކަން ސުވާލުކޮށްލައިބަލާށެވެ! 

ހޭލުންތެރިވުން އަވަސްކުރާށެވެ! ތައުބާވާށެވެ! ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުން ގިނަކުރާށެވެ. މަރަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމަކީ އެއީއެވެ. ޚަބަރުތައް ކިޔައި ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫނެވެ! ޚަބަރުތައް ކިޔައި ކަންބޮޑުވާނަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މިބަޔާންކުރީއެވެ. އަދިވެސް އެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްލާނަމެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމަށް ބަލައި އެކަން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށް ހޭލުންތެރިވުން އަވަސްކުރާށެވެ! އަވަހަށް ތައުބާވާށެވެ! ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
71%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް