އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޓޮއިލެޓް ޓިޝޫ އިން އެކަނި ނުފުދޭކަން 14 ޤަރުނު ފަހުން އެވެރިންނަށް އެނގި ޤަބޫލުކޮށްފި!

ޓޮއިލެޓް ޓިޝޫ އިން އެކަނި ނުފުދޭކަން 14 ޤަރުނު ފަހުން އެވެރިންނަށް އެނގި ޤަބޫލުކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

ޤަޟާ ޙާޖަތް ކުރުމަށްފަހު ތާހިރުވުމަށް ޓޮއިލެޓް ޓިޝޫ އިން ނުފުދޭ ކަމާއި ފެނުން ތާހިރުވުމުން މާފުރިހަމައަށް ތާހިރުވެވި ޖަރާސީމުން ސަލާމްތްވާކަން އެވެރިންނަށް 14 ޤަރުނުފަހުން ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެއެވެ. ފެނުން ތާހިރު ނުވާނަމަ ކަހައި ހިރުވާކަންވެސް އެނގިއްޖެއެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ޓިޝޫ އުފައްދަން އަހަރަކު 15 މިލިއަން ގަސް ކަނޑާކަމާއި އެކަމުން ތިމާވެށްޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބޭކަންވެސް އެނގިއްޖެއެވެ. ހިތާމައަކީ މިޙަޤީޤަތްތައް މީގެ 1400 އަހަރު ކުރިން ބަޔާންކޮށް ދެއްވެވި މާތް ޞާހިބާ، މުޙައްމަދު (ޞޢވ) ބަޔާންކޮށް ދެއްވުވުމުން ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވި ކަމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


32%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
22%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް