އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަޖިލީހަށް ހޮވުނު މެންބަރުން ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވެ، ދީނާ ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

މަޖިލީހަށް ހޮވުނު މެންބަރުން ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވެ، ދީނާ ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

"މަޖިލިސް 19 އަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން! ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝުކުރުވެރިވެ، ހިތް ތިރިކުރައްވައި، ދީނާ ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވެލެއްވުން އެދެމެވެ. ﷲ އަލަމެންނަށް އިޞްލާޙަށް ތައުފީޤް ދެއްވަވާށި! އާމީން."- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް